35 mln zł na pakiet edukacyjny w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Marta Malec-Lech z zarządu województwa zaprezentowała założenia dotyczące wsparcia dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W wydarzeniu uczestniczyli także wicewojewoda Zbigniew Starzec oraz Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki SWM Rafał Kosowski.

Pakiet edukacyjny, to działania będące częścią kompleksowej strategii władz Małopolski, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Jako samorząd województwa podejmujemy szereg działań wspierających małopolskie szkoły. Podczas pandemii, wymierne i realne wsparcie finansowe jest niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu szkół i edukacji wszystkich Małopolan

– powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Projekty grantowe dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

Od 5 października o godz. 12.00 zostaje uruchomiony nabór w ramach projektu grantowego, który zapewni sprzęt komputerowy szkołom podstawowym oraz ponadpodstawowym kształcącym ogólnie. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 8 mln zł. Nabór zostanie zakończony 26 października br. o godz. 12.00.

O dofinansowanie może wnioskować organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół zawodowych, zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego.

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół zawodowych, sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wypełniony wniosek o grant powinien zostać dostarczony w formie elektronicznej wskazanej w ogłoszeniu o naborze.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne będą na stronach internetowych wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Po rozstrzygnięciu pierwszego naboru zostanie uruchomiony konkurs grantowy na przeprowadzenie transformacji cyfrowej 22 szkół modelowych w regionie. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 2 mln zł.

Komputery dla szkół zawodowych

Do małopolskich szkół zawodowych trafi blisko 4 miliony złotych na zakup sprzętu komputerowego, który będzie wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli w nauczaniu zdalnym. Placówki otrzymają łącznie 1100 nowych komputerów.

Zakupionymi komputerami, laptopami oraz oprogramowaniem wraz z dostępem do Internetu będą dysponować uczniowie, słuchacze i nauczyciele techników oraz szkół branżowych przy realizacji zajęć z podstawy programowej – lekcji, egzaminów i innych form edukacyjnych prowadzonych w formule zdalnej. Dyrektorzy szkół będą mogli użyczać zakupiony sprzęt uczniom i pedagogom w celu umożliwienia nauki zdalnej lub kształcenia w modelu hybrydowym. Po formalnym zakończeniu nauczania zdalnego, komputery będą stanowiły dodatkowe wyposażenie szkół.

W ramach pakietu edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej w pierwszy sprzęt o wartości ponad 192 tys. złotych, od maja do września, zostały doposażone szkoły z powiatów: gorlickiego i nowosądeckiego oraz placówki Województwa Małopolskiego tj. Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach. Pakiet edukacyjny dla szkół zawodowych Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – jest realizowany w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, przy wsparciu UE.

Przypomnijmy, Małopolska Tarcza Antykryzysowa (MTA) – pakiet edukacyjny, to działania będące częścią kompleksowej strategii władz Małopolski, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Zakłada utworzenie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół do prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje oraz ciągłe monitorowanie i ewaluowanie nauczania na odległość, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych. Program uzupełnia w sposób komplementarny działania rządowe w zakresie zmian w nauczaniu, z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik kształcenia. Działania wspierające zdalną edukację będą prowadzone w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz Budżetu Województwa, a ich łączna wartość wyniesie blisko 35 milionów złotych.

Ułatwienia dostępu