Author: Agnieszka Winczewska

Zakup wyposażenia dla Gminy Zawoja.

Gmina Zawoja przystąpiła do realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na zakup wyposażenia dla Gminy Zawoja.

Celem operacji jest:

Poprawa jakości życia mieszkańców i tworzenie warunków do sportu, rekreacji i kultywowania tradycji poprzez zakup wyposażenia plenerowego.

Wartość projektu: 70 965,81 zł

Kwota dofinansowania: 42 182,00 zł

Okres realizacji: do czerwiec 2023 r.

Małopolskie OSP 2022

W dniu 13 grudnia 2022 jednostce OSP z Zawoi Dolnej został przekazany Średni samochód
ratowniczo – gaśniczy 4×4 zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Województwa
Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”

Czytaj więcej

Remont i wyposażenie pomieszczeń budynku OSP Skawica Centrum przeznaczonych na cele społeczne i kulturalne.

Gmina Zawoja przystąpiła do realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na Remont i wyposażenie pomieszczeń budynku OSP Skawica Centrum przeznaczonych na cele społeczne i kulturalne.

Celem operacji jest:

Poprawa jakości życia mieszkańców i tworzenie warunków do rekreacji i kultywowania tradycji poprzez remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na cele społeczne i kulturalne.

Wartość projektu: 72 417,48 zł

Kwota dofinansowania: 44 870,96 zł          

Okres realizacji: do czerwiec 2023 r.

Babiogórski pokaz mody

Opis mikroprojektu: Jednym z tradycyjnych sposobów zdobienia tkanin był haft. Początkowo proste hafty miały funkcję praktyczną – umieszczane wzdłuż szwów miały wzmacniać ubranie. Na strój bogato zdobiony haftem nie każdego było stać, dlatego jego posiadanie świadczyło o wyższym statusie majątkowym. Odświętne koszule,

Czytaj więcej

Poznajemy nasze kultury

Tytuł Projektu: Poznajemy nasze kultury

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: Koła Gospodyń Wiejskich i strażacy ochotniczych straży pożarnych na trwale wpisali się jako nieodzowny element kultury i dziedzictwa terenu pogranicza. Działalność OSP i KGW to przede wszystkim tradycja, nasze dziedzictwo kulturowe. OSP swoją działalnością nie tylko ratowniczą, ale także kulturową i sportową stanowi element życia codziennego Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory. Niestety, młodsze pokolenia wykazują nikłe zainteresowanie lokalną działalnością OSP i KGW, przez co istnieje ryzyko “wymarcia” tych organizacji. Konieczne zatem jest propagowanie i zwiększanie wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obu miejscowości partnerskich. Niejako lekarstwem minimalizującym niekorzystne skutki braku wiedzy i zainteresowania lokalną kulturą, tradycją i historią naszego dziedzictwa w postaci działalności OSP i KGW na terenie Gminy Zawoja i Orawska Polhora jest konieczność podsycania ciekawości i pobudzenie zainteresowania. W ramach projektu zostaną zrealizowane spotkania lokalnej społeczności, dające możliwość poznania lokalnych tradycji pogranicza. Jedynym sposobem na ochronę dziedzictwa, tradycji i historii OSP i KGW jest zwiększenie wiedzy na ten temat. Propagowanie i szerzenie wiedzy jest jedynym sposobem na przetrwanie w świadomości ludzi dziedzictwa pogranicza. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polega przede wszystkim na podnoszeniu świadomości i wiedzy na ten temat.

Cele projektu: Celem ogólnym mikroprojektu jest zwiększenie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym pogranicza – promocja regionu oraz zwiększenie poziomu wykorzystania zrównoważonego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców, poprzez organizację spotkań i konferencji lokalnych społeczności.

Cele szczegółowe:

  • Wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez organizację aktywności angażujących mieszkańców Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory oraz utrwalenie i przekazanie wiedzy i tradycji, a tym samym ochrona dziedzictwa kulturowego.
  • Wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości promocji regionu babiogórskiego, poprzez organizację wspólnych wydarzeń kulturalnych.

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

  • Organizacja spotkań lokalnych społeczności Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory
  • Organizacja polsko – słowackiej konferencji dotyczącej dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory

Okres realizacji: 01-2022 – 06-2022

Wartość projektu: 29 427,75€

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Ułatwienia dostępu