Author: grzegorz

FLORIANY 2019

Szanowni Państwo,

Przed nami ostatnie dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2019.

Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara oraz atrakcyjne nagrody mogą trafić właśnie do OSP z Waszego regionu.
Zgłoszenie należy przesłać do północy 15 marca 2019 r.(decyduje data stempla pocztowego)

(więcej…)

Rozlicz PIT w gminie Zawoja

Szanowni Państwo dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych  w ramach programu „WSPIERAJ LOKALNIE” udostępniamy program do rozliczeń PIT.

Aby skorzystać z programu należy kliknąć na poniższy baner, który dostępny jest również  z poziomu lewego menu strony.

 

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku OPP działającym na terenie gm. Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko:Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 06:00 dnia 22.02.2019 do godz. 10:00 dnia 22.02.2019

Obszar: powiaty:bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, golicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Przebieg: Prognozuję się zamarzanie mokrej nawierchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Spadek temperatury do około -1°C, przy gruncie około -2°C.

Spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dotacje z programu “Niepodległa”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż  Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik i Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o przekazanie niniejszej informacji do wspomnianych wyżej podmiotów.

Jednocześnie informuję, iż spotkanie odbędzie się 26 lutego 2019 roku, w sali 201, w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w godz. od 11:00 – 12:30.

W załączeniu zamieszczam harmonogram spotkania.

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski.  Ze środków programu dotacyjnego „Niepodległa” można będzie współfinansować m.in. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno-edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także  przygotowanie
i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych. Projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości.

Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: potwierdzeniajst@malopolska.uw.gov.pl, w terminie do 22 lutego 2019 roku.

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.

 

Harmonogram spotkania

 

Łączę wyrazy szacunku

Sylwia Zegar

Samodzielne Stanowisko Pracy

do Spraw Współpracy Instytucjonalnej

i Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

Biuro Wojewody

12 392 1413, 609 430 688

Basztowa 22, 31-156 Kraków

www.muw.pl

Spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dotacje z programu “Niepodległa”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż  Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik i Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury
i organizacji pozarządowych.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o przekazanie niniejszej informacji do wspomnianych wyżej podmiotów.

 

Jednocześnie informuję, iż spotkanie odbędzie się 26 lutego 2019 roku, w sali 201, w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w godz. od 11:00 – 12:30.

W załączeniu zamieszczam harmonogram spotkania.

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski.  Ze środków programu dotacyjnego „Niepodległa” można będzie współfinansować m.in. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno-edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także  przygotowanie
i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych. Projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości.

 

Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: potwierdzeniajst@malopolska.uw.gov.pl, w terminie do 22 lutego 2019 roku.

 

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.

Łączę wyrazy szacunku

Sylwia Zegar

Samodzielne Stanowisko Pracy
do Spraw Współpracy Instytucjonalnej
i Jednostek Samorządu Terytorialnego
Biuro Wojewody

Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu sportu z pominięciem konkursu

Ludowy  Klub Sportowy  „ NAROŻE”   z siedzibą  w Juszczynie  złożył   wniosek    o przyznanie  dotacji  na wsparcie  projektu  z zakresu  sportu pn.  „ Na nartach  tez  można   biegać”

Informuję, że w terminie  7 dni od  dnia zamieszczenia oferty tj.   do dnia 15 lutego 2019 , każdy  może zgłosić  uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy  Zawoja,  pocztą  tradycyjną   na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307  lub pocztą elektroniczną na adres:  sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem  „ Uwagi   dotyczące  oferty na realizację  zadania  publicznego z zakresu   sportu”.

Uwagi, które   wpłyną  do Urzędu  po terminie nie będą  rozpatrywane.

Podstawa prawna: § 11 Uchwały  Nr XXXVIII/370/2017 Rady Gminy  Zawojaz dnia 26 października  2017 r.  w sprawie  określenia  warunków i trybu  udzielania  i rozliczania  dotacji  służących  sprzyjaniu  rozwojowi   sportu oraz  kontroli  ich wykorzystania.

Informację  zamieszczono:

·         w Biuletynie  Informacji  Publicznej  na stronie  UG Zawoja

·         na  tablicy informacyjnej w   Urzędzie  Gminy  Zawoja

Załącznik : Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego

Oświadczenia zamiast wniosków o dopłaty również w tym roku

W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet – za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia.

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 składa się w terminie od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 14 marca 2019 r.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności, co w roku 2018.

Oświadczenia od rolników przyjmują biura powiatowe ARiMR. Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej – wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.

 

Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu.

 

Załącznik: Ulotka OZE