Author: grzegorz

Informacja do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081)

WOJEWODA  MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu 13 lutego 2019 r. decyzji nr 22/B/2018, znak: WI-XI.7840.19.15.2018.MM, na wniosek złożony 7grudnia 2018 r. inwestora: Zarząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Radzio,  opozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: Odcinek 2B – Przebudowa drogi wojewódzkiej 957 na odc. 080 km 9+100 do odc. 090 km 0+233 polegająca na przebudowie konstrukcji nawierzchni drogi, przebudowie pobocza, przebudowie zjazdów publicznych i zjazdów do dróg leśnych, budowie dwóch zatok autobusowych wraz z peronami, budowie chodnika dla pieszych, rozbiórce rowu drogowego, przebudowie rowu drogowego, budowie wylotów do rowu drogowego, budowie muldy drogowej oraz budowie kanału deszczowego wraz z wpustami deszczowymi, realizowana w ramach zadania pn.: Rozbudowa DW 957  Krowiarki – Nowy Targ. Adres zamierzenia budowlanego działka ewidencyjna nr 22682/137 obręb 0002 Zawoja, jednostka ewidencyjna 121508_2 Zawoja oraz działka nr 13003 obręb 0007 Zubrzyca Górna, jednostka ewidencyjna 121105_2 Jabłonka.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji, pokój nr 66 w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godzinach  900 – 1700, a od wtorku do piątku w godzinach 730 – 1530, tel.: 12 39 21 666.

Wojska obrony terytorialnej szkolą się w małopolsce

W 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczął się kolejny intensywny rok szkoleniowy. Zaplanowano czterdzieści dwa szkolenia: podstawowe, wyrównawcze, rotacyjne i zintegrowane.

Małopolscy Terytorialsi z charakterystyczną dla siebie energią rozpoczęli kolejny rok funkcjonowania. W styczniu odbyły się pierwsze z comiesięcznych szkoleń rotacyjnych. W każdej kompanii lekkiej piechoty służą doświadczeni żołnierze, którzy dla uzupełnienia wcześniej zdobytych umiejętności przeszli w ubiegłym roku szkolenia wyrównawcze, jak i osoby, które po ukończeniu szesnastodniowych szkoleń podstawowych i złożeniu przysięgi dopiero poznają tajniki wojskowego rzemiosła. Aktualnie w 11 MBOT szkoli się niemal pół tysiąca żołnierzy OT. W ciągu trzech lat mają oni być gotowi do certyfikacji potwierdzającej osiągnięcie gotowości bojowej.

W bieżącym roku brygada planuje zorganizować sześć szkoleń podstawowych, sześć szkoleń wyrównawczych, ponad trzydzieści rotacyjnych i dwa zintegrowane.
Na szkolenia zakwalifikowano już ponad 800 ochotników z całego województwa.

Aktywnie podnosi swoje kompetencje również kadra instruktorska 11MBOT. Szkolenia dla instruktorów prowadzone są przez Mobilne Zespoły Szkoleniowe, złożone z byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych. Unikalna wiedza i bezcenne doświadczenia, które przekazują w trakcie zajęć „specjalsi”, przekładają się
na wysoki poziom prowadzonych szkoleń. Instruktorzy poszerzają wiedzę teoretyczną i doskonalą umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia działań taktycznych czy pracy ze sprzętem wojskowym, ale także podnoszą swoje umiejętności metodyczne, czyli umiejętność przekazywania zdobytej wiedzy żołnierzom.

Luty to także kolejny miesiąc głośnej kampanii rekrutacyjnej „Zostań Żołnierzem RP”, prowadzonej m.in. na terenie ośrodków sportowych.

Terytorialsi zachęcają do odwiedzenia stoiska promocyjnego, gdzie każdy zainteresowany może porozmawiać z żołnierzami, zapytać o specyfikę i zalety służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, a nawet obejrzeć uzbrojenie i wyposażenie tego rodzaju wojsk. Żołnierzy 11 MBOT będzie można spotkać m.in. w Tyliczu, Krynicy
i Białce Tatrzańskiej. Zachęcamy do śledzenia kalendarza kampanii.

Dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest płk Krzysztof GONCERZ wywodzący się z Wojsk Specjalnych i Powietrznodesantowych. Dowództwo Brygady i pierwszy z planowanych czterech batalionów lekkiej piechoty stacjonują w Krakowie (Kraków-Rząska).

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie
i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

 

mjr Bartosz KUBAL
Oficer Prasowy
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
www: www.terytorialsi.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT: @terytorialsi
“Zawsze gotowi, zawsze blisko!

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO – Wychowawca w świetlicy środowiskowej (1 WOLNE STANOWISKO)

Sporządzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załączniki:

  1. Karta oceny kandydata
  2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie o spełnieniu wymagań
  5. Zapytanie ofertowe

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2019 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, jakimi są ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji oraz wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych, zgodnie z dyspozycją z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 276).

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl

Ponadto Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że od dnia 9 listopada 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o pomocy społecznej. Wszelkie informacje na ten temat na stronie www.kombatanci.gov.pl.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko:Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 03:00 dnia 12.02.2019 do godz. 10:00 dnia 12.02.2019

Obszar: powiaty:bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, golicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Przebieg: Prognozuję się zamarzanie mokrej nawierchni dróg i chodników po opadach desczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko:Roztopy
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 04.02.2019 do godz. 21:00 dnia 04.02.2019

Obszar: powiaty:nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tatrzański

Przebieg: Prognozuję się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna w okresie ważności ostrzeżenia od 2°C do 5 °C, lokalnie 7°C. Temperatura maksymalna w okresie ważności ostrzeżenia od 5°C do 9°C. Suma oopadów deszczu powodujących szybsze topnienie pokrywy śnieżnej za okres Ostrzeżenia od 3mm do 6mm. Wiatr o średniej prędkości od 25km/h do 55km/h, z porywami w górach do 100 km/h, południowy.

Informacja do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081)

WOJEWODA  MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu 29 stycznia 2019 r. decyzji nr 18/B/2018, znak: WI-XI.7840.19.12.2018.MM, na wniosek złożony 30października 2018 r. inwestora: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “Zawoja” Sp. z o.o., Zawoja 1854, 34-223 Zawoja, działającego przez pełnomocnika Marka Brenneisena,  opozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.:

Budowę systemu kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja etap II. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 957 Białka-Jabłonka/Skawica. Przekroczenie drogi wojewódzkiej: P1 odc. 40 km 1+490, P2 odc. 50 km 0+116, P3 odc. 60  km 0+023, P4 odc. 60 km 0+548, P5 odc. 60 km 0+847, P5a 60 km 0+920, P6 odc. 60 km 1+045, P7 odc. 60 km 1+876, P8 odc. 60 km 1+876. Umieszczenie: U1a odc. 40 km 1+444 – odc. 40 km 1+490, U1b odc. 40 km 1+491 – odc. 50 km 0+044, U3 odc. 50 km 0+045 – odc. 50 km 0+116, U4 odc. 60 km 0+094 – odc. 60 km 0+221, U5 odc. 60 km 0+221 – odc. 60 km 0+548, U6 odc. 60 km 0+548 – odc. 60 km 1+045, U7 odc. 60 km 1+045 – odc. 60 km 1+746, U8 odc. 60 km 1+846 – odc. 60 km 1+876, U9 odc. 60 km 1+876 – odc. 60 km 1+916, U10 odc. 60 km 2+286 – odc. 60 km 2+900, U11 60 km 2+821 – odc. 60 km 2+294. Budowa przepompowni P1/E2 Ø 1500 na odc. 050 w km 0+044. Adres zamierzenia budowlanego działki o numerach ewidencyjnych 23259/4, 23631, 23171/2, 2323/7, 2292/11, 23164, 2037/13, 1994/4, 23146/14, obręb 0002 Zawoja, jednostka ewidencyjna Zawoja, powiat suski, województwo małopolskie.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji, pokój nr 66 w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godzinach  900 – 1700, a od wtorku do piątku w godzinach 730 – 1530, tel.: 12 39 21 666.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko:Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 15:00 dnia 01.02.2019 do godz. 17:00 dnia 02.02.2019

Obszar: powiaty:golicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tatrzański, wadowicki

Przebieg: Prognozuję się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach miejscami do 90 km/h z południa

Opublikowano:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.), przeznacza do najmu opisany lokal użytkowy położony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawoja

 

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia lokalu użytkowego będącego przedmiotem najmu Opis przedmiotu najmu Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu najmu Okres najmu Forma najmu
 

Działka nr 2094/6

Miejscowość – Skawica

Budynek o numerze porządkowy 448

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00034290/7

 

Lokal użytkowy

o pow. ogólnej 50,5 m²

 

 

Przedmiotem najmu jest wydzielony lokal użytkowy o pow. ogólnej 50,5 m²               położony w budynku                        nr 448 w Skawicy z przeznaczeniem na prowadzenie świadczeń w zakresie obrotu lekami

tzw. Punkt Apteczny

 

 

 

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica zatwierdzony Uchwałą                    Nr XIII/119/2015 Rady Gminy Zawoja              z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8346) działka nr 2094/6 znajduje się częściowo w jedn. 2UP – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym, częściowo 1KDG- tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

Wysokość czynszu miesięcznie

za lokal użytkowy wynosi 762,00 zł netto . Czynsz za lokal użytkowy zostaje powiększony o obowiązujący podatek VAT. Ustalona stawka będzie rewaloryzowana po 1 stycznia każdego roku o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS.

Czynsz nie obejmuje podatków od nieruchomości i innych opłat wynikających z prowadzonej przez najemcę działalności. Oprócz czynszu najemca jest zobowiązany do zapłaty opłat za media uiszczanych na zasadach określonych w umowie najmu tj.

c.o. /zaliczka/ 50,5 m² x 5,00 zł = 252,50 zł netto plus obowiązujący podatek VAT

zimna woda – 1 zatrudniony x 3 m³ x 4,57 za 1 m³ = 13,71 zł plus obowiązujący podatek VAT

ścieki – 1 zatrudniony x 3 m ³ x 11,26 zł za 1 m³ = 33,78 zł plus obowiązujący podatek VAT

 

Termin płatności z góry do 15 –tego każdego miesiąca

 

 

Umowa najmu –                 5 lat od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo na rzecz Teresy Guzik i Agaty Prokop jako wspólniczki spółki cywilnej pod firmą PUNKT APTECZNY                     z siedzibą w Krzeszowie

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja na okres 21 dni oraz informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.zawoja.ug.pl