Aktualności

Ogłoszenie Urzędu Statystycznego

Pani/Pan

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w 2019 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Badania realizowane są metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy z ankieterów posiada legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego. W załączeniu przesyłam wykaz badań ankietowych realizowanych w 2019 r. przez statystykę publiczną oraz wzory legitymacji ankietera.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych.

Urząd Statystyczny w Krakowie każdorazowo przekazuje szczegółowe informacje na temat realizowanych badań statystycznych, potwierdza autentyczność legitymacji lub tożsamość ankietera. Informacje takie, w przypadku badań ankietowych, można uzyskać u kierownika Wydziału Badań Ankietowych, pani Joanny Klimont – tel. 12 656 30 32 lub 695 256 281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl.

Dziękując Państwu za dotychczasowe wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie badań, zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy/Miasta informacji dotyczących statystycznych badań rolniczych oraz badań ankietowych.

 

 

DYREKTOR

Agnieszka Szlubowska

 

Załączniki:

  1. Wzory legitymacji ankietera
  2. Wykaz badań realizowanych w 2019 r. przez Urząd Statystyczny w Krakowie
  3. Plakat o badaniach rolniczych
  4. Plakat o badaniach ankietowych

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zawoja

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach od 17.01.2019r. do 06.02.2019r. w Urzędzie Gminy Zawoja (34 -222 Zawoja 1307) w godzinach urzędowania.

Projekt zmiany studium wraz z prognoza oddziaływania na środowisko będzie również udostępniony na stronie internetowej: www.zawoja.ug.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium zostanie przeprowadzona w dniu 23.01.2019r. w Urzędzie Gminy Zawoja, początek o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium .

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi do projektu zmiany studium, na zasadach określonych w art. 11 pkt 8 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski i uwagi  w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na piśmie lub elektronicznie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2019r.

Uwagi można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Gminy Zawoja 34 – 222 Zawoja 1307, (Dziennik Podawczy),

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zawoja, 34 – 222 Zawoja 1307,

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do pobrania:

  1. Prognoza
  2. Projekt zmiany studium

Sople, nawisy lodowe i śniegowe obowiązki zarządców budynków

Wójt Gminy Zawoja przypomina właścicielom i zarządcom budynków, że do ich obowiązku należy usuwanie sopli i nawisów śnieżnych.

W ciągu ostatnich dni temperatura nocą znacznie różni się od tej w ciągu dnia, ponadto słońce topi zalegający śnieg. W związków z tym tworzą się sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na chodnikach i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku. Przypomina się właścicielom i zarządcom, że do ich obowiązku należy usuwanie sopli i nawisów śnieżnych. Do Zarządców należy także dbałość o stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciekania konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku.

Należy przy tym pamiętać, aby prace były prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Wójt Gminy Zawoja

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.),  przeznacza do  dzierżawy na okres  10 lat niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność  Gminy Zawoja

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia Opis przedmiotu dzierżawy Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Okres dzierżawy Forma dzierżawy
 

Działka nr 7857

Miejscowość – Skawica

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00031936/7

 

0,0110 ha

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości zabudowana budynkiem oznaczona nr działki ewid. 7857 położonej w Skawicy z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe.

 

 

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica zatwierdzony Uchwałą                Nr XIII/199/2015 Rady Gminy Zawoja                z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8346) działka nr 7857 znajduje się częściowo w jedn. 2KP- tereny parkingów, częściowo 1KDG, 23KDD – tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

Wysokość czynszu miesięcznie wynosi 140,00 zł plus obowiązujący podatek VAT. Ustalona stawka będzie rewaloryzowana corocznie począwszy od 1 stycznia 2010 r.           o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu na podstawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zawoja lub innych przepisów określających wysokość czynszu.

Czynsz nie obejmuje podatków od nieruchomości i innych opłat wynikających z prowadzonej przez dzierżawcę działalności.

Termin płatności – z góry do 15 – tego każdego miesiąca

 

 

 

Umowa dzierżawy – 10 lat               od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo na rzecz Stefanii Pacyga zam. Skawica

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.),  przeznacza do  dzierżawy na okres  10 lat niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność  Gminy Zawoja

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia Opis przedmiotu dzierżawy Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Okres dzierżawy Forma dzierżawy
 

Działka nr 1974/3

Miejscowość – Zawoja

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00035211/7

 

0,0130 ha

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości zabudowana budynkiem oznaczona nr działki ewid. 1974/3 położonej w Zawoi z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe.

 

 

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja zatwierdzony Uchwałą                Nr XIII/120/2015 Rady Gminy Zawoja                z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8355) działka nr 1974/3 znajduje się częściowo w jedn. 7U – tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym, częściowo 1KDG- tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

Wysokość czynszu miesięcznie wynosi  500,00 zł plus obowiązujący podatek VAT. Ustalona stawka będzie rewaloryzowana corocznie począwszy od 1 stycznia 2020 r.          o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu na podstawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zawoja lub innych przepisów określających wysokość czynszu.

Czynsz nie obejmuje podatków od nieruchomości i innych opłat wynikających z prowadzonej przez dzierżawcę działalności.

Termin płatności – z góry do 15 – tego każdego miesiąca

 

 

 

Umowa najmu –                 10 lat od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo na rzecz Firmy Handlowo-Produkcyjno-Usługowej Henryk Bania, 34-220 Maków Podhalański

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja na okres 21 dni oraz informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.zawoja.ug.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Intensywne opady śniegu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz.10:00 dnia 08.01.2019 do godz. 07:00 dnia 09.01.2019

Obszar: powiaty: nowotarski, suski, wadowicki

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności ostrzeżenia od 15cm do 20cm.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zawoja, Marcin Pająk zaprasza mieszkańców gminy Zawoja na   spotkanie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii “Instalacje fotowoltaiczne jako źródło korzyści, oszczędności  dla każdego gospodarstwa”.

Spotkanie odbędzie się  10 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi.
Tematem spotkania będzie przedstawienie zasad działania i budowy Instalacji Fotowoltaicznych wykorzystujących promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej w gospodarstwach domowych oraz możliwości ich nabycia

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Intensywne opady śniegu
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 00:00 dnia 02.01.2019 do godz. 12:00 dnia 03.01.2019

Obszar: województwo małopolskie – subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności ostrzeżenia od 40cm do 50cm.

INFORMACJA

Ceremonia nadania zaszczytnych tytułów Gminy Zawoja
i wręczenia odznaczeń państwowych

12 grudnia 2018 roku w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i nadania zaszczytnych tytułów Gminy Zawoja. Otwarcia uroczystości dokonał dr Sławomir Kudzia – Przewodniczący Kapituły. Po odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą z Zawoi Centrum, prowadzący powitał znakomitych gości, wśród których znaleźli się Senator RP Andrzej Pająk, Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski, Wójt Gminy Zawoja – Marcin Pająk oraz mistrz świata i mistrz olimpijski w skokach narciarskich Kamil Stoch, który towarzyszył ojcu Bronisławowi podczas tego wydarzenia.

Następnie Przewodniczący Kapituły zaprosił na scenę Wicewojewodę Małopolskiego, który w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył złote medale i odznaczenia państwowe za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Otrzymali je Danuta Makoś, Michalina Malik i Edward Mikołajczyk. Wręczając medale Wójt Gminy podkreślił osobliwość nagrodzonych osób, ich pracowitość, zaangażowanie i wyjątkowy stosunek do innych ludzi.

Kolejnym bardzo ważnym punktem dnia było wręczenie zaszczytnych tytułów Honorowego Obywatela Gminy Zawoja. A trzymali je… Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło, która od wielu lat wspiera inicjatywy podejmowane przez lokalną społeczność. To dzięki decyzji pani Wiceprezes Skawica otrzymała dotację z rezerwy ogólnej budżetu państwa na rozbudowę szkoły, przez co uczniowie uczą się w komfortowych warunkach, można było otworzyć przedszkole dla najmłodszych mieszkańców wsi. Kolejną wyróżnioną osobą była prof. dr hab. Danuta Ptaszycka – Jackowska. Pani profesor pełni funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego, to dzięki Niej przybliżone zostało piękno babiogórskiej przyrody w publikacji „Światy Babiej Góry”. Ksiądz Józef Bafia to osoba, która również przyczyniła się do rozwoju Gminy Zawoja. Przez 19 lat był proboszczem parafii w Skawicy, który wpłynął nie tylko w rozwój parafii, ale zasłynął jako mecenas takich wydarzeń jak Skoki Narciarskie, Zjazd na Cymkolwiekm, Dożynki Gminne, to również dzięki Niemu wydano monografię parafii i wiele folderów turystyczno – krajobrazowych. Jak mogliśmy usłyszeć podczas odczytywania przez Małgorzatę Mętel laudacji „Ksiądz Kanonik Józef Bafia pełnił swe powołanie pracując dla dobra drugiego człowieka. Osobowość i charyzma Księdza na zawsze wpisała się w dzieje Gminy Zawoja – wsi Skawica jako wzór dobrego duszpasterza i wrażliwego człowieka”. Osobą, którą również wyróżniono, nadając tak ważny tytuł, był Bronisław Stoch, którym od kilku lat współpracuje z Radą Sołecką Sołectwa Skawica Centrum przy organizacji skoków narciarskich o „Puchar Kamila Stocha”. Osobą, którą uhonorowano tytułem Honorowego Obywatela Gminy Zawoja był także Robert Mordarski – urodzony w Zawoi technik weterynarii, który już od kilkudziesięciu lat pracuje na rzecz małych i dużych zwierząt, ofiarnie niosąc pomoc dniem i nocą, nie tylko w dni robocze, ale i w święta nie odmawia pomocy, dlatego też kapituła zdecydowała o nadaniu Mu tak wyjątkowego tytułu. Tadeusz Kosman to kolejna osoba, której kapituła wręczyła nagrodę, argumentując decyzję działalnością wspierającą rozwój społeczności lokalnej m.in. pomocą przy wydawaniu „Monografii Wsi Skawica”. Ostatnią osobą, którą nagrodzono tytułem Honorowego Obywatela Gminy Zawoja, był Jan Żurek – leśnik urodzony w Zawoi, ale mieszkający w sąsiedniej gminie Stryszawa. Rada Gminy przyznając Mu tytuł argumentowała swój wybór tym, że przez wiele lat działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Przysłop”, a także tym, że to z jego inicjatywy wydano książkę pt. „Przysłop z widokiem na historię”, która to publikacja otrzymała nagrodę za udokumentowanie historii Zawoi Przysłop.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali z rąk Wójta Gminy Zawoja, Przewodniczącego Kapituły i Przewodniczącego Rady Gminy medale, dyplomy oraz flagi Gminy Zawoja.

Następnie przystąpiono do wręczenia tytułów Zasłużony dla Gminy Zawoja, wśród których znaleźli się Zbigniew Makoś, Małgorzata Pacyga, Janina Bucka, Koło Gospodyń Wiejskich z Zawoi Dolnej, Emilia Surzyn, Zofia Bugajska, Orkiestra Dęta ze Skawicy, Jan Koprzak, Zespół Regionalny Juzyna, Krzysztof Jordanek, Jolanta Bojarowicz, Tadeusz Tomczak, Zespół Wyciągów Narciarskich „Wojtek” – Anna Chromy i Danuta Gałka, Zbigniew Żywica, Władysława Chowaniak, Andrzej Pająk, Jerzy Pająk, Stanisław Motowidło, Władysława Trybała, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Zawoi Centrum, Stowarzyszenie „Nasza Skawica”, Stanisław Ceremuga, Adam Bartunek, Stefan Chadziński, Aleksander Basiura, Michel Majewski.

Tego dnia nadano również tytuł Człowieka Roku 2018 Gminy Zawoja, a otrzymał go mieszkaniec Skawicy Paweł Franczak – młody naukowiec, badający historię przysiółków Gminy Zawoja, jego pasją jest geologia. Często publikuje prace naukowe, których tematyka dotyczy obszarów Zawoi. Wydał m.in. książkę pt. „Police. Pasmo w cieniu Babiej Góry”, której był redaktorem, współpracując z wieloma wybitnymi naukowcami i badaczami kultury mieszkańców pasma Policy.

Po uroczystości wręczenia nagród i odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście – Senator RP Andrzej Pająk, Wicewojewoda Zbigniew Starzec, który serdecznie pogratulował wszystkim odznaczonym, na koniec kilka słów do zebranych skierował Kamil Stoch, dziękując jednoczenie za miłe przyjęcie i rodzinną atmosferę jaka zagościła tego dnia w Babiogórskim Centrum Kultury.

Po części oficjalnej przyszedł czas na występ Koła Gospodyń Wiejskich z Zawoi Dolnej. Wraz z rodziną Stochów do Zawoi zawitał również Zespół Regionalny Zbójnicek ze Zębu, który zagrał i zatańczył oraz Zespół Regionalny Juzyna.

Obserwujące twarze nagrodzonych, odbierających nagrody można było dostrzec wzruszenie i nieopisaną radość. Radość, że działania podjęte na rzecz lokalnej społeczności są doceniane. Miguel de Molinos powiedział: „Z kamieni rzucanych ci po drodze pod nogi, zbuduj schody, które poprowadzą cię jeszcze wyżej”. Niech te słowa będą jednocześnie życzeniami dla wszystkich nagrodzonych i uhonorowanych.