Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zawoja

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081), a także w związku z Uchwałą Nr XLV/464/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja przyjętego Uchwałą Nr XL/397/2017 Rady Gminy Zawoja w dniu 28 grudnia 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2018 r., poz. 466) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotem zmiany planu  jest wyłącznie część tekstowa planu zgodnie z Uchwałą Nr XLV/464/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018r.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24.01.2019r. do 13.02.2019r. Urzędzie Gminy Zawoja (34 -222 Zawoja 1307) w godzinach urzędowania.

Materiały projektu zmiany planu wraz z prognozą będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy: www.zawoja.ug.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja w dniu 23.01.2019r. początek o godz.1200

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Gminy Zawoja 34 – 222 Zawoja 1307, (Dziennik Podawczy),

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zawoja, 34 – 222 Zawoja 1307,

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania

Do pobrania:

  1. Ustalenia
  2. Prognoza

Informacja

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479), Wójt Gminy Zawoja informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w celu zapewnienia możliwości zgłaszania przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami uruchomił z dniem 01.01.2019 r. całodobowy nr telefonu 606 382 072, na który można zgłaszać interwencje w ww. zakresie.

Wójt Gminy Zawoja

Bezpłatna mamografia

Mammografia… warto o niej pamiętać!

24 kwietnia 2019 ZAWOJA

Konieczna wcześniejsza rejestracja:
12 633 02 18, 503 777 651

Zapraszamy
Panie w wieku 50-69 lat
(ur.1969-1950)
na bezpłatną mammografię
(dostępna bezpłatnie co 24 miesiące)

Informacja
Plakat

Ogłoszenie Urzędu Statystycznego

Pani/Pan

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w 2019 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Badania realizowane są metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy z ankieterów posiada legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego. W załączeniu przesyłam wykaz badań ankietowych realizowanych w 2019 r. przez statystykę publiczną oraz wzory legitymacji ankietera.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych.

Urząd Statystyczny w Krakowie każdorazowo przekazuje szczegółowe informacje na temat realizowanych badań statystycznych, potwierdza autentyczność legitymacji lub tożsamość ankietera. Informacje takie, w przypadku badań ankietowych, można uzyskać u kierownika Wydziału Badań Ankietowych, pani Joanny Klimont – tel. 12 656 30 32 lub 695 256 281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl.

Dziękując Państwu za dotychczasowe wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie badań, zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy/Miasta informacji dotyczących statystycznych badań rolniczych oraz badań ankietowych.

 

 

DYREKTOR

Agnieszka Szlubowska

 

Załączniki:

  1. Wzory legitymacji ankietera
  2. Wykaz badań realizowanych w 2019 r. przez Urząd Statystyczny w Krakowie
  3. Plakat o badaniach rolniczych
  4. Plakat o badaniach ankietowych

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zawoja

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach od 17.01.2019r. do 06.02.2019r. w Urzędzie Gminy Zawoja (34 -222 Zawoja 1307) w godzinach urzędowania.

Projekt zmiany studium wraz z prognoza oddziaływania na środowisko będzie również udostępniony na stronie internetowej: www.zawoja.ug.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium zostanie przeprowadzona w dniu 23.01.2019r. w Urzędzie Gminy Zawoja, początek o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium .

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi do projektu zmiany studium, na zasadach określonych w art. 11 pkt 8 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski i uwagi  w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na piśmie lub elektronicznie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2019r.

Uwagi można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Gminy Zawoja 34 – 222 Zawoja 1307, (Dziennik Podawczy),

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zawoja, 34 – 222 Zawoja 1307,

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do pobrania:

  1. Prognoza
  2. Projekt zmiany studium

Sople, nawisy lodowe i śniegowe obowiązki zarządców budynków

Wójt Gminy Zawoja przypomina właścicielom i zarządcom budynków, że do ich obowiązku należy usuwanie sopli i nawisów śnieżnych.

W ciągu ostatnich dni temperatura nocą znacznie różni się od tej w ciągu dnia, ponadto słońce topi zalegający śnieg. W związków z tym tworzą się sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na chodnikach i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku. Przypomina się właścicielom i zarządcom, że do ich obowiązku należy usuwanie sopli i nawisów śnieżnych. Do Zarządców należy także dbałość o stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciekania konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku.

Należy przy tym pamiętać, aby prace były prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Wójt Gminy Zawoja

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.),  przeznacza do  dzierżawy na okres  10 lat niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność  Gminy Zawoja

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia Opis przedmiotu dzierżawy Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Okres dzierżawy Forma dzierżawy
 

Działka nr 7857

Miejscowość – Skawica

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00031936/7

 

0,0110 ha

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości zabudowana budynkiem oznaczona nr działki ewid. 7857 położonej w Skawicy z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe.

 

 

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica zatwierdzony Uchwałą                Nr XIII/199/2015 Rady Gminy Zawoja                z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8346) działka nr 7857 znajduje się częściowo w jedn. 2KP- tereny parkingów, częściowo 1KDG, 23KDD – tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

Wysokość czynszu miesięcznie wynosi 140,00 zł plus obowiązujący podatek VAT. Ustalona stawka będzie rewaloryzowana corocznie począwszy od 1 stycznia 2010 r.           o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu na podstawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zawoja lub innych przepisów określających wysokość czynszu.

Czynsz nie obejmuje podatków od nieruchomości i innych opłat wynikających z prowadzonej przez dzierżawcę działalności.

Termin płatności – z góry do 15 – tego każdego miesiąca

 

 

 

Umowa dzierżawy – 10 lat               od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo na rzecz Stefanii Pacyga zam. Skawica

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.),  przeznacza do  dzierżawy na okres  10 lat niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność  Gminy Zawoja

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia Opis przedmiotu dzierżawy Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Okres dzierżawy Forma dzierżawy
 

Działka nr 1974/3

Miejscowość – Zawoja

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00035211/7

 

0,0130 ha

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości zabudowana budynkiem oznaczona nr działki ewid. 1974/3 położonej w Zawoi z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe.

 

 

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja zatwierdzony Uchwałą                Nr XIII/120/2015 Rady Gminy Zawoja                z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8355) działka nr 1974/3 znajduje się częściowo w jedn. 7U – tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym, częściowo 1KDG- tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

Wysokość czynszu miesięcznie wynosi  500,00 zł plus obowiązujący podatek VAT. Ustalona stawka będzie rewaloryzowana corocznie począwszy od 1 stycznia 2020 r.          o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu na podstawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zawoja lub innych przepisów określających wysokość czynszu.

Czynsz nie obejmuje podatków od nieruchomości i innych opłat wynikających z prowadzonej przez dzierżawcę działalności.

Termin płatności – z góry do 15 – tego każdego miesiąca

 

 

 

Umowa najmu –                 10 lat od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo na rzecz Firmy Handlowo-Produkcyjno-Usługowej Henryk Bania, 34-220 Maków Podhalański

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja na okres 21 dni oraz informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.zawoja.ug.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Intensywne opady śniegu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz.10:00 dnia 08.01.2019 do godz. 07:00 dnia 09.01.2019

Obszar: powiaty: nowotarski, suski, wadowicki

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności ostrzeżenia od 15cm do 20cm.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zawoja, Marcin Pająk zaprasza mieszkańców gminy Zawoja na   spotkanie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii “Instalacje fotowoltaiczne jako źródło korzyści, oszczędności  dla każdego gospodarstwa”.

Spotkanie odbędzie się  10 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi.
Tematem spotkania będzie przedstawienie zasad działania i budowy Instalacji Fotowoltaicznych wykorzystujących promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej w gospodarstwach domowych oraz możliwości ich nabycia