Aktualności

Wojska obrony terytorialnej szkolą się w małopolsce

W 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczął się kolejny intensywny rok szkoleniowy. Zaplanowano czterdzieści dwa szkolenia: podstawowe, wyrównawcze, rotacyjne i zintegrowane.

Małopolscy Terytorialsi z charakterystyczną dla siebie energią rozpoczęli kolejny rok funkcjonowania. W styczniu odbyły się pierwsze z comiesięcznych szkoleń rotacyjnych. W każdej kompanii lekkiej piechoty służą doświadczeni żołnierze, którzy dla uzupełnienia wcześniej zdobytych umiejętności przeszli w ubiegłym roku szkolenia wyrównawcze, jak i osoby, które po ukończeniu szesnastodniowych szkoleń podstawowych i złożeniu przysięgi dopiero poznają tajniki wojskowego rzemiosła. Aktualnie w 11 MBOT szkoli się niemal pół tysiąca żołnierzy OT. W ciągu trzech lat mają oni być gotowi do certyfikacji potwierdzającej osiągnięcie gotowości bojowej.

W bieżącym roku brygada planuje zorganizować sześć szkoleń podstawowych, sześć szkoleń wyrównawczych, ponad trzydzieści rotacyjnych i dwa zintegrowane.
Na szkolenia zakwalifikowano już ponad 800 ochotników z całego województwa.

Aktywnie podnosi swoje kompetencje również kadra instruktorska 11MBOT. Szkolenia dla instruktorów prowadzone są przez Mobilne Zespoły Szkoleniowe, złożone z byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych. Unikalna wiedza i bezcenne doświadczenia, które przekazują w trakcie zajęć „specjalsi”, przekładają się
na wysoki poziom prowadzonych szkoleń. Instruktorzy poszerzają wiedzę teoretyczną i doskonalą umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia działań taktycznych czy pracy ze sprzętem wojskowym, ale także podnoszą swoje umiejętności metodyczne, czyli umiejętność przekazywania zdobytej wiedzy żołnierzom.

Luty to także kolejny miesiąc głośnej kampanii rekrutacyjnej „Zostań Żołnierzem RP”, prowadzonej m.in. na terenie ośrodków sportowych.

Terytorialsi zachęcają do odwiedzenia stoiska promocyjnego, gdzie każdy zainteresowany może porozmawiać z żołnierzami, zapytać o specyfikę i zalety służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, a nawet obejrzeć uzbrojenie i wyposażenie tego rodzaju wojsk. Żołnierzy 11 MBOT będzie można spotkać m.in. w Tyliczu, Krynicy
i Białce Tatrzańskiej. Zachęcamy do śledzenia kalendarza kampanii.

Dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest płk Krzysztof GONCERZ wywodzący się z Wojsk Specjalnych i Powietrznodesantowych. Dowództwo Brygady i pierwszy z planowanych czterech batalionów lekkiej piechoty stacjonują w Krakowie (Kraków-Rząska).

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie
i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

 

mjr Bartosz KUBAL
Oficer Prasowy
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
www: www.terytorialsi.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT: @terytorialsi
“Zawsze gotowi, zawsze blisko!

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2019 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, jakimi są ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji oraz wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych, zgodnie z dyspozycją z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 276).

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl

Ponadto Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że od dnia 9 listopada 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o pomocy społecznej. Wszelkie informacje na ten temat na stronie www.kombatanci.gov.pl.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko:Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 03:00 dnia 12.02.2019 do godz. 10:00 dnia 12.02.2019

Obszar: powiaty:bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, golicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Przebieg: Prognozuję się zamarzanie mokrej nawierchni dróg i chodników po opadach desczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko:Roztopy
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 04.02.2019 do godz. 21:00 dnia 04.02.2019

Obszar: powiaty:nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tatrzański

Przebieg: Prognozuję się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna w okresie ważności ostrzeżenia od 2°C do 5 °C, lokalnie 7°C. Temperatura maksymalna w okresie ważności ostrzeżenia od 5°C do 9°C. Suma oopadów deszczu powodujących szybsze topnienie pokrywy śnieżnej za okres Ostrzeżenia od 3mm do 6mm. Wiatr o średniej prędkości od 25km/h do 55km/h, z porywami w górach do 100 km/h, południowy.

Informacja do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081)

WOJEWODA  MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu 29 stycznia 2019 r. decyzji nr 18/B/2018, znak: WI-XI.7840.19.12.2018.MM, na wniosek złożony 30października 2018 r. inwestora: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “Zawoja” Sp. z o.o., Zawoja 1854, 34-223 Zawoja, działającego przez pełnomocnika Marka Brenneisena,  opozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.:

Budowę systemu kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja etap II. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 957 Białka-Jabłonka/Skawica. Przekroczenie drogi wojewódzkiej: P1 odc. 40 km 1+490, P2 odc. 50 km 0+116, P3 odc. 60  km 0+023, P4 odc. 60 km 0+548, P5 odc. 60 km 0+847, P5a 60 km 0+920, P6 odc. 60 km 1+045, P7 odc. 60 km 1+876, P8 odc. 60 km 1+876. Umieszczenie: U1a odc. 40 km 1+444 – odc. 40 km 1+490, U1b odc. 40 km 1+491 – odc. 50 km 0+044, U3 odc. 50 km 0+045 – odc. 50 km 0+116, U4 odc. 60 km 0+094 – odc. 60 km 0+221, U5 odc. 60 km 0+221 – odc. 60 km 0+548, U6 odc. 60 km 0+548 – odc. 60 km 1+045, U7 odc. 60 km 1+045 – odc. 60 km 1+746, U8 odc. 60 km 1+846 – odc. 60 km 1+876, U9 odc. 60 km 1+876 – odc. 60 km 1+916, U10 odc. 60 km 2+286 – odc. 60 km 2+900, U11 60 km 2+821 – odc. 60 km 2+294. Budowa przepompowni P1/E2 Ø 1500 na odc. 050 w km 0+044. Adres zamierzenia budowlanego działki o numerach ewidencyjnych 23259/4, 23631, 23171/2, 2323/7, 2292/11, 23164, 2037/13, 1994/4, 23146/14, obręb 0002 Zawoja, jednostka ewidencyjna Zawoja, powiat suski, województwo małopolskie.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji, pokój nr 66 w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godzinach  900 – 1700, a od wtorku do piątku w godzinach 730 – 1530, tel.: 12 39 21 666.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko:Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 15:00 dnia 01.02.2019 do godz. 17:00 dnia 02.02.2019

Obszar: powiaty:golicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tatrzański, wadowicki

Przebieg: Prognozuję się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach miejscami do 90 km/h z południa

Opublikowano:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.), przeznacza do najmu opisany lokal użytkowy położony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawoja

 

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia lokalu użytkowego będącego przedmiotem najmu Opis przedmiotu najmu Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu najmu Okres najmu Forma najmu
 

Działka nr 2094/6

Miejscowość – Skawica

Budynek o numerze porządkowy 448

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00034290/7

 

Lokal użytkowy

o pow. ogólnej 50,5 m²

 

 

Przedmiotem najmu jest wydzielony lokal użytkowy o pow. ogólnej 50,5 m²               położony w budynku                        nr 448 w Skawicy z przeznaczeniem na prowadzenie świadczeń w zakresie obrotu lekami

tzw. Punkt Apteczny

 

 

 

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica zatwierdzony Uchwałą                    Nr XIII/119/2015 Rady Gminy Zawoja              z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8346) działka nr 2094/6 znajduje się częściowo w jedn. 2UP – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym, częściowo 1KDG- tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

Wysokość czynszu miesięcznie

za lokal użytkowy wynosi 762,00 zł netto . Czynsz za lokal użytkowy zostaje powiększony o obowiązujący podatek VAT. Ustalona stawka będzie rewaloryzowana po 1 stycznia każdego roku o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS.

Czynsz nie obejmuje podatków od nieruchomości i innych opłat wynikających z prowadzonej przez najemcę działalności. Oprócz czynszu najemca jest zobowiązany do zapłaty opłat za media uiszczanych na zasadach określonych w umowie najmu tj.

c.o. /zaliczka/ 50,5 m² x 5,00 zł = 252,50 zł netto plus obowiązujący podatek VAT

zimna woda – 1 zatrudniony x 3 m³ x 4,57 za 1 m³ = 13,71 zł plus obowiązujący podatek VAT

ścieki – 1 zatrudniony x 3 m ³ x 11,26 zł za 1 m³ = 33,78 zł plus obowiązujący podatek VAT

 

Termin płatności z góry do 15 –tego każdego miesiąca

 

 

Umowa najmu –                 5 lat od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo na rzecz Teresy Guzik i Agaty Prokop jako wspólniczki spółki cywilnej pod firmą PUNKT APTECZNY                     z siedzibą w Krzeszowie

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja na okres 21 dni oraz informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.zawoja.ug.pl

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.), przeznacza do użyczenia niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zawoja

 

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia Opis przedmiotu użyczenia Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu użyczenia Okres użyczenia Cel przeznaczenia
 

Działka nr 24531/3

Miejscowość – Zawoja

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00029752/6

 

1,0656 ha

 

 

Przedmiotem użyczenia jest nieruchomości zabudowana oznaczona nr działki ewid. 24531/3 położonej w Zawoi . Na w/w nieruchomości znajduje się tzw. boisko sportowe i budynek socjalno-administracyjny nr 2075

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja zatwierdzony Uchwałą                Nr XIII/120/2015 Rady Gminy Zawoja                z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8355) działka nr 24531/3 znajduje się częściowo w jedn. 7UP – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym, częściowo ZR – tereny zieleni naturalnej, częściowo 1KDG – tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

Bezpłatne użyczenie.

 

 

 

umowa użyczenia na okres do 31.12.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność statutowa Babiogórskiego Centrum Sportu w Zawoi.

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja na okres 21 dni oraz informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.zawoja.ug.pl

 

Szansa na nawet 87% tańsze szkolenia językowe

Brakuje Ci znajomości języka obcego? Może potrzebujesz go w pracy, a pracodawca nie może dofinansować Ci szkolenia? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Niedługo rozpoczyna się nowy semestr kursów językowych. Zgłoś się do projektu „Kierunek Kariera” i porozmawiaj z naszym doradcą zawodowym, a będziesz miał szansę na nawet 87% dofinansowanie. Z naszych bonów szkoleniowych sfinansujesz również egzamin.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

 • Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować
 • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki)
 • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę.
 • Kim jest osoba pracująca?

  Jeżeli:

 • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
 • jesteś rolnikiem,

To jesteś osobą pracującą.

 

Wiesz już, że dofinansujemy Ci szkolenia językowe, ale to nie wszystko!

Na co jeszcze dajemy dofinansowanie?

 • W ramach projektuKierunek Kariera możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 87% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych) .
 • W ramachprojektuKierunek Kariera Zawodowa możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z  85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

Co trzeba zrobić – krok po kroku

1.       Umówić się z doradcązawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.plw zakładce „Zgłoś się”.

2.       Na spotkaniu z doradcą porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Razem sporządzicie Twój Bilans Kariery;

3.       Zamówić bony– więcej informacji na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony

4.       Podpisać umowę/umowyna zakup bonów.

5.       Zapłacić za bony– oczywiście tylko wkład własny.

6.       Zapisać się na szkoleniewybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Gdzie możesz otrzymać dodatkowe informacje?

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków (punkt informacji  na parterze), telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55, mailowo pod adresem kariera@wup-krakow.pl

W okresie styczeń – marzec 2019 roku zaplanowane są dyżury doradcze w miejscowościach:

 

Lp.

Miejsce realizacji dyżuru mobilnego

Doradca

Termin realizacji

Miejscowość

Adres, nr sali

Imię i nazwisko

Zespół (CIZ Krk, CIZ NS, CIZ T)

Data

Godziny

(od-do)

1.

Andrychów

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Andrychowie

ul. Starowiejska 22b

Ilona Baster

CIZ Krk

24.01.2019

10.30-14.30

Ewa Bodzińska – Guzik

12.02.2019

10.30-14.30

26.02.2019

10.30-14.30

12.03.2019

10.30-14.30

19.03.2019

10.30-14.30

2.

Bochnia

Staropolska Szkoła Wyższa

Wydział Zamiejscowy w Bochni

    ul. Trudna 1

Ilona Baster

CIZ Krk

23.01.2019

10.00-16.00

Magdalena Augustyn

30.01.2019

10.00-16.00

Ilona Baster

12.02.2019

10.00-16.00

19.02.2019

10.00-16.00

Miejski Dom Kultury w Bochni

ul. Regis 1

(sala na I piętrze)

Karolina Fudali

31.01.2019

12.00-17.00

Karolina Fudali

13.02.2019

12.00-17.00

Magdalena Augustyn

20.02.2019

12.00-17.00

Karolina Fudali

28.02.2019

12.00-17.00

Magdalena Augustyn

06.03.2019

12.00-17.00

Karolina Fudali

14.03.2019

12.00-17.00

3.

Brzesko

Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku

Plac Targowy 10

Monika Machnik

CIZ T

13.02.2019

14.00 – 18.00

Anna Puchtińska

20.02.2019

14.00 – 18.00

Monika Włudyka – Zięba

13.03.2019

14.00 – 18.00

Monika Machnik

20.03.2019

14.00 – 18.00

Chrzanów

Punkt Informacyjny FEM w Chrzanowie

Ul. Rynek 4

Sala na III piętrze

Ilona Baster

CIZ Krk

01.02.2019

8.00-14.00

20.02.2019

8.00-14.00

26.02.2019

8.00-14.00

4.

Czchów

Urząd Miejski w Czchowie, ul. Rynek 12 (sala nr. 3 na I pietrze)

Monika Włudyka – Zięba

CIZ T

07.02.2019

13.00–17.00

5.

Gdów

Urząd Gminy Gdów

ul. Rynek 40

Halina Juszczyk

CIZ Krk

28.01.2019

12.00-17.00

04.02.2019

12.00-17.00

18.02.2019

12.00-17.00

04.03.2019

12.00-17.00

18.03.2019

12.00-17.00

6.

Gorlice

Dom Polsko-Słowacki przy ul. Rynek 1

Izabela Jakubowska

CIZ NS

24.01.2019

08.00-15.30

Marzena Laskosz

25.01.2019

08.00-15.30

31.01.2019

08.00-15.30

01.02.2019

08.00-15.30

08.02.2019

08.00-15.30

22.02.2019

08.00-15.30

01.03.2019

08.00-15.30

08.03.2019

08.00-15.30

22.03.2019

08.00-15.30

29.03.2019

08.00-15.30

7.

Jordanów

Urząd Miasta Jordanowa

Rynek 1, sala obrad

Ilona Baster

CIZ Krk

29.01.2019

9.00-15.00

11.02.2019

9.00-15.00

18.02.2019

9.00-15.00

8.

Kalwaria Zebrzydowska

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Mickiewicza 4

Ewa Bodzińska Guzik

CIZ Krk

23.01.2019

12.00-17.00

06.02.2019

12.00-17.00

20.02.2019

12.00-17.00

06.03.2019

12.00-17.00

20.03.2019

12.00-17.00

9.

Kęty

Dom Kultury w Kętach przy ul. Żwirki i Wigury 2a (sala 121 w budynku głównym)

Violetta Matejuk

CIZ Krk

23.01.2019

13.00-17.00

6.02.2019

13.00-17.00

20.02.2019

13.00-17.00

6.03.2019

13.00-17.00

20.03.2019

13.00-17.00

10.

Kłaj

Urząd Gminy Kłaj

Sala 212

Karolina Fudali

CIZ Krk

29.01.2019

13.00-17.00

12.02.2019

13.00-17.00

05.03.2019

13.00-17.00

19.03.2019

13.00-17.00

11.

Krynica

Urząd Miasta Krynica Zdrój

ul. Kraszewskiego 7

Sala ślubów

Izabela Jakubowska

CIZ NS

13.02.2019

10.00-16.00

13.03.2019

10.00-16.00

12.

Limanowa

Urząd Miasta

ul. Jana Pawła II 9

Barbara Lorek

CIZ NS

28.01.2019

8.00-15.30

11.02.2019

8.00-15.30

25.02.2019

8.00-15.30

11.03.2019

8.00-15.30

25.03.2019

8.00-15.30

13.

Miechów

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie

Plac Kościuszki 7 Miechów

Ilona Plichta

CIZ Krk

07.02.2019

12.00-18.00

19.02.2019

12.00-18.00

07.03.2019

12.00-18.00

21.03.2019

12.00-18.00

14.

Myślenice

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Piłsudskiego 20

Halina Juszczyk

CIZ Krk

31.01.2019

12.30-17.30

07.02.2019

12.30-17.30

21.02.2019

12.30-17.30

07.03.02019

12.30-17.30

21.03.2019

12.30-17.30

28.03.2019

12.30-17.30

15.

Niepołomice

Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13 (sala 7)

Karolina Fudali

CIZ Krk

24.01.2019

10.00-15.00

07.02.2019

10.00-15.00

21.02.2019

10.00-15.00

07.03.2019

10.00-15.00

21.03.2019

10.00-15.00

16.

Nowy Targ

Punkt Informacyjny „Fundusze Europejskie w Małopolsce” w Nowym Targu

Al. 1000-lecia 35

Magdalena Augustyn

CIZ Krk

22.01.2019

10.00-16.00

Ilona Baster

28.01.2019

10.00-16.00

Halina Juszczyk

06.02.2019

12.00-16.00

Ilona Baster

13.02.2019

10.00-16.00

Magdalena Augustyn

18.02.2019

11.00-17.00

Halina Juszczyk

20.02.2019

12.00-16.00

Ilona Baster

25.02.2019

11.00-16.00

Halina Juszczyk

06.03.2019

12.00-16.00

Halina Juszczyk

20.03.2019

12.00-16.00

Halina Juszczyk

27.03.2019

12.00-16.00

17.

Olkusz

 

Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Rynek 1 (Sala Obrad)

Ilona Plichta

CIZ Krk

08.02.2019

10.00-15.00

18.02.2019

10.00-15.00

08.03.2019

10.00-15.00

22.03.2019

10.00-15.00

18.

Oświęcim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI ul. Nojego 2B

Magdalena Augustyn

CIZ Krk

07.02.2019

12.00-18.00

12.02.2019

12.00-18.00

19.03.2019

12.00-18.00

19.

Proszowice

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach

ul. Krakowska 11

Sala nr 17

Karolina Fudali

CIZ Krk

22.01.2019

10.30-15.30

05.02.2019

10.30-15.30

19.02.2019

10.30-15.30

26.02.2019

10.30-15.30

12.03.2019

10.30-15.30

26.03.2019

10.30-15.30

20.

Rabka Zdrój

Sala Obrad Urzędu Miejskiego Rabka Zdrój

Ul. Parkowa 2

Ilona Plichta

CIZ Krk

24.01.2019

11.00-16.00

14.02.2019

11.00-16.00

27.02.2019

11.00-16.00

14.03.2019

11.00-16.00

28.03.2019

11.00-16.00

21.

Radłów

Urząd Miejski w Radłowie,

Ul. Kolejowa 7

Monika Machnik

CIZ T

06.02.2019

14.00-18.00

22.

Skawina

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie przy ul. Rynek 12

Violetta Matejuk

CIZ Krk

31.01.2019

12.00-16.00

14.02.2019

13.00-18.00

28.02.2019

13.00-18.00

14.03.2019

13.00-18.00

28.03.2019

13.00-18.00

23.

Skidzin

OSP Skidziń,

ul. Wyzwolenia 2

Magdalena Augustyn

CIZ Krk

24.01.2018

12.00-18.00

24.

Sucha Beskidzka

Urząd Miasta Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

Pok. 49 na II piętrze

Magdalena Augustyn

CIZ Krk

29.01.2019

9.30-15.30

26.02.2019

9.30-15.30

26.03.2019

9.30-15.30

25.

Stary Sącz

Biblioteka

Stary Sącz

ul. A. Mickiewicza 33

Izabela Jakubowska

CIZ NS

29.01.2019

9.00-16.00

05.02.2019

9.00-16.00

26.02.2019

9.00-16.00

05.03.2019

9.00-16.00

26.03.2019

9.00-16.00

26.

Trzebinia

Urząd Miasta w Trzebini

ul.  Rynek 18

Sala narad

Ilona Baster

CIZ Krk

30.01.2019

10.00-15.00

05.02.2019

10.00-15.00

28.02.2019

10.00-15.00

27.

Wojnicz

Dom Grodzki w Wojniczu

Długa 82

Anna Puchtińska

CIZ T

14.02.2019

14.00 – 18.00

Monika Włudyka – Zięba

14.03.2019

14.00 – 18.00

28.

Wadowice

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach

ul. A. Mickiewicza 27, pok. 302 – III p.

Ilona Baster

CIZ Krk

22.01.2019

10.00-15.00

Violetta Matejuk

29.01.2019

10.00-15.00

Ilona Baster

06.02.2019

10.00-15.00

Violetta Matejuk

12.02.2019

10.00-15.00

26.02.2019

10.00-15.00

12.03.2019

10.00-15.00

26.03.2019

10.00-15.00

29.

Zakopane

Urząd Miasta Zakopane

ul. Kościuszki 13

Magdalena Augustyn

CIZ Krk

04.02.2019

15.00-19.00

14.03.2019

15.00-19.00

Powiatowy Urząd Pracy

w Zakopanem

ul. Księdza Józefa Stolarczyka 14

05.02.2019

9.00-15.00

15.03.019

9.00-15.00

 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZAWOJA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi ZAWOJA wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zmianami), a także w związku z uchwałami Rady Gminy Zawoja Nr XXI/206/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. oraz Uchwalą Nr XXI/207/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja przyjętego Uchwałą Rady Gminy Zawoja Nr XIII/120/2015 w dniu 26 listopada 2015 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 31.01.2019r. do 20.02.2019r. w Urzędzie Gminy Zawoja (34 -222 Zawoja 1307) w godzinach urzędowania.

Materiały projektu zmiany planu wraz z prognozą będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy: www.zawoja.ug.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja w dniu 14.02.2019r. początek o godz.1100

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Gminy Zawoja 34 – 222 Zawoja 1307, (Dziennik Podawczy),

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zawoja, 34 – 222 Zawoja 1307,

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

 

Do pobrania:

 1. Projekt zmiany planu
 2. Prognoza