Projekty

Małopolskie OSP 2022

W dniu 13 grudnia 2022 jednostce OSP z Zawoi Dolnej został przekazany Średni samochód
ratowniczo – gaśniczy 4×4 zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Województwa
Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”

Czytaj więcej

Babiogórski pokaz mody

Opis mikroprojektu: Jednym z tradycyjnych sposobów zdobienia tkanin był haft. Początkowo proste hafty miały funkcję praktyczną – umieszczane wzdłuż szwów miały wzmacniać ubranie. Na strój bogato zdobiony haftem nie każdego było stać, dlatego jego posiadanie świadczyło o wyższym statusie majątkowym. Odświętne koszule,

Czytaj więcej

Poznajemy nasze kultury

Tytuł Projektu: Poznajemy nasze kultury

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: Koła Gospodyń Wiejskich i strażacy ochotniczych straży pożarnych na trwale wpisali się jako nieodzowny element kultury i dziedzictwa terenu pogranicza. Działalność OSP i KGW to przede wszystkim tradycja, nasze dziedzictwo kulturowe. OSP swoją działalnością nie tylko ratowniczą, ale także kulturową i sportową stanowi element życia codziennego Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory. Niestety, młodsze pokolenia wykazują nikłe zainteresowanie lokalną działalnością OSP i KGW, przez co istnieje ryzyko “wymarcia” tych organizacji. Konieczne zatem jest propagowanie i zwiększanie wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obu miejscowości partnerskich. Niejako lekarstwem minimalizującym niekorzystne skutki braku wiedzy i zainteresowania lokalną kulturą, tradycją i historią naszego dziedzictwa w postaci działalności OSP i KGW na terenie Gminy Zawoja i Orawska Polhora jest konieczność podsycania ciekawości i pobudzenie zainteresowania. W ramach projektu zostaną zrealizowane spotkania lokalnej społeczności, dające możliwość poznania lokalnych tradycji pogranicza. Jedynym sposobem na ochronę dziedzictwa, tradycji i historii OSP i KGW jest zwiększenie wiedzy na ten temat. Propagowanie i szerzenie wiedzy jest jedynym sposobem na przetrwanie w świadomości ludzi dziedzictwa pogranicza. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polega przede wszystkim na podnoszeniu świadomości i wiedzy na ten temat.

Cele projektu: Celem ogólnym mikroprojektu jest zwiększenie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym pogranicza – promocja regionu oraz zwiększenie poziomu wykorzystania zrównoważonego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców, poprzez organizację spotkań i konferencji lokalnych społeczności.

Cele szczegółowe:

 • Wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez organizację aktywności angażujących mieszkańców Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory oraz utrwalenie i przekazanie wiedzy i tradycji, a tym samym ochrona dziedzictwa kulturowego.
 • Wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości promocji regionu babiogórskiego, poprzez organizację wspólnych wydarzeń kulturalnych.

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

 • Organizacja spotkań lokalnych społeczności Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory
 • Organizacja polsko – słowackiej konferencji dotyczącej dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory

Okres realizacji: 01-2022 – 06-2022

Wartość projektu: 29 427,75€

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Kultura ludowa skarbem Babiej Góry

Tytuł projektu: Kultura ludowa skarbem Babiej Góry

Partnerzy:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: Poszukiwanie własnej tożsamości jest bardzo ważnym elementem rozwoju każdego człowieka. kultura ludowa przekazuje uniwersalne wartości poczucia wspólnoty, szacunku do przeszłości, tradycji i obyczajów wypracowanych w danym regionie przez pokolenia. W naszym projekcie chcemy stworzyć warunku wzmocnienia tożsamości kulturowej Górali Babiogórskich oraz słowackich Górali Orawskich z rejonu Oravskiej Polhory. Naszym celem jest także budowanie postaw świadomego uczestnictwa w kulturze i umiejętności prawidłowego odczytywania treści zawartych w kulturze ludowej oraz promowanie i kultywowanie dziedzictwa wokół Babiej Góry. Projekt zbudowany jest na potrzeby rozwoju edukacji etnograficznej. Projekt jest ukierunkowany na zapewnienie wspólnej ochrony, wzmocnienia i rozwoju dziedzictwa kulturowego. Projekt dąży do zminimalizowania skutków niekorzystnej sytuacji jaką jest niski poziom wiedzy o kulturze ludowej wokół Babiej Góry, czego skutkiem jest niskie poczucie własnej tożsamości i niski poziom uczestnictwa w kulturze. Dzięki realizacji projektu powstanie publikacja poświęcona strojom babiogórskim, publikacja zawierająca profesjonalnie, artystycznie opracowane programy zespołów z gminy Zawoja (JUZYNY, CIEŚLICY oraz ZBÓJNIKA) oraz publikacja z pieśniami tradycyjnymi z rejonu Oravskiej Polhory. Ponad to projekt przewiduje zakup strojów i rekwizytów dla zespołów z gminy Zawoja oraz zakup wyposażenia do Izby Gajdoszów w Oravskiej Polhorze. Kolejnymi działaniami jest realizacja warsztatów dla zespołów oraz przygotowanie wspólnego widowiska “Na granicy” prezentującego wesele polsko – słowackie.

Cele projektu: Celem ogólnym projektu “Kultura ludowa skarbem Babiej Góry” jest ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu babiogórskiego ze szczególnym uwzględnieniem giny Zawoja oraz obszaru Oravskiej Polhory. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców w następujący sposób:

 • Wydanie publikacji “Strój Górali Babiogórskich”, “Programy zespołów z gminy Zawoja” oraz “Pieśni archaiczne z Oravskiej Polhory”
 • Stworzenie widowiska “Na granicy”
 • Działania skierowane do zespołów – warsztaty, zakup strojów, rekwizytów i wyposażenia do Izby Gajdoszy

Cele szczegółowe:

 • Wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości promocji regionu babiogórskiego, poprzez wydanie innowacyjnych publikacji oraz stworzenie widowiska “Na granicy” prezentującego zwyczaje polskie i słowackie podczas wesela
 • Wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez wykreowanie nowych aktywności angażujących mieszkańców Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory oraz utrwalenie, a tym samym ochronę folkloru słownego i muzycznego górali zamieszkujących gminę Zawoja i Oravską Polhorę

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

 • Kultura ludowa skarbem Babiej Góry
 • Rozwój zespołów – działania wzmacniające – warsztaty, zgrupowanie, zakup strojów i rekwizytów
 • Widowisko teatralne “Na granicy”
 • Ochrona i promowanie wyjątkowej kultury góralskiej w Orawskiej Polhorze

Okres realizacji: 05-2020 – 04-2021

Wartość projektu: 85 128,30€

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Fenomen żywotności

Dźwięki Babiej Góry – film.