Przetargi i zapytania ofertowe

Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu sportu z pominięciem konkursu

Ludowy  Klub Sportowy  „ NAROŻE”   z siedzibą  w Juszczynie  złożył   wniosek    o przyznanie  dotacji  na wsparcie  projektu  z zakresu  sportu pn.  „ Na nartach  tez  można   biegać”

Informuję, że w terminie  7 dni od  dnia zamieszczenia oferty tj.   do dnia 15 lutego 2019 , każdy  może zgłosić  uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy  Zawoja,  pocztą  tradycyjną   na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307  lub pocztą elektroniczną na adres:  sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem  „ Uwagi   dotyczące  oferty na realizację  zadania  publicznego z zakresu   sportu”.

Uwagi, które   wpłyną  do Urzędu  po terminie nie będą  rozpatrywane.

Podstawa prawna: § 11 Uchwały  Nr XXXVIII/370/2017 Rady Gminy  Zawojaz dnia 26 października  2017 r.  w sprawie  określenia  warunków i trybu  udzielania  i rozliczania  dotacji  służących  sprzyjaniu  rozwojowi   sportu oraz  kontroli  ich wykorzystania.

Informację  zamieszczono:

·         w Biuletynie  Informacji  Publicznej  na stronie  UG Zawoja

·         na  tablicy informacyjnej w   Urzędzie  Gminy  Zawoja

Załącznik : Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO – Wychowawca w świetlicy środowiskowej (1 WOLNE STANOWISKO)

Sporządzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. Karta oceny kandydata
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie o spełnieniu wymagań
 5. Zapytanie ofertowe

Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu sportu z pominięciem konkursu

Ludowy Klub Sportowy „ NAROŻE”   z siedzibą w Juszczynie   złożył   wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu.

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 31 stycznia  2019 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, pocztą tradycyjną   na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem „ Uwagi   dotyczące oferty na realizację zadania publicznego z zakresu   sportu”.

Uwagi, które   wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: § 11 Uchwały Nr XXXVIII/370/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi   sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

 

Informację zamieszczono:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UG Zawoja
 • na tablicy informacyjnej w   Urzędzie Gminy Zawoja

Załącznik :

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Do tut. Urzędu od Stowarzyszenia Adventure z siedzibą w Krakowie ul. Lubuska nr 1 30 630 Kraków    uproszczona ofertę na realizację zadania   publicznego pn. „ Mistrzostwa Europy w Rajdach Przygodowych – Adventure Trophy 2019”. Informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 01 lutego 2019 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, pocztą tradycyjną   na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem „ Uwagi   dotyczące oferty na realizację zadania publicznego”.

Uwagi, które   wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018, poz. 450).

 

Informację zamieszczono:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UG Zawoja
 • na tablicy informacyjnej w   Urzędzie Gminy Zawoja
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja

Załącznik :

Oferta  uproszczona  na realizację  zadania  publicznego

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.),  przeznacza do  dzierżawy na okres  10 lat niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność  Gminy Zawoja

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia Opis przedmiotu dzierżawy Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Okres dzierżawy Forma dzierżawy
 

Działka nr 7857

Miejscowość – Skawica

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00031936/7

 

0,0110 ha

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości zabudowana budynkiem oznaczona nr działki ewid. 7857 położonej w Skawicy z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe.

 

 

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica zatwierdzony Uchwałą                Nr XIII/199/2015 Rady Gminy Zawoja                z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8346) działka nr 7857 znajduje się częściowo w jedn. 2KP- tereny parkingów, częściowo 1KDG, 23KDD – tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

Wysokość czynszu miesięcznie wynosi 140,00 zł plus obowiązujący podatek VAT. Ustalona stawka będzie rewaloryzowana corocznie począwszy od 1 stycznia 2010 r.           o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu na podstawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zawoja lub innych przepisów określających wysokość czynszu.

Czynsz nie obejmuje podatków od nieruchomości i innych opłat wynikających z prowadzonej przez dzierżawcę działalności.

Termin płatności – z góry do 15 – tego każdego miesiąca

 

 

 

Umowa dzierżawy – 10 lat               od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo na rzecz Stefanii Pacyga zam. Skawica

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.),  przeznacza do  dzierżawy na okres  10 lat niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność  Gminy Zawoja

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia Opis przedmiotu dzierżawy Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Okres dzierżawy Forma dzierżawy
 

Działka nr 1974/3

Miejscowość – Zawoja

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00035211/7

 

0,0130 ha

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości zabudowana budynkiem oznaczona nr działki ewid. 1974/3 położonej w Zawoi z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe.

 

 

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja zatwierdzony Uchwałą                Nr XIII/120/2015 Rady Gminy Zawoja                z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8355) działka nr 1974/3 znajduje się częściowo w jedn. 7U – tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym, częściowo 1KDG- tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

Wysokość czynszu miesięcznie wynosi  500,00 zł plus obowiązujący podatek VAT. Ustalona stawka będzie rewaloryzowana corocznie począwszy od 1 stycznia 2020 r.          o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu na podstawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zawoja lub innych przepisów określających wysokość czynszu.

Czynsz nie obejmuje podatków od nieruchomości i innych opłat wynikających z prowadzonej przez dzierżawcę działalności.

Termin płatności – z góry do 15 – tego każdego miesiąca

 

 

 

Umowa najmu –                 10 lat od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo na rzecz Firmy Handlowo-Produkcyjno-Usługowej Henryk Bania, 34-220 Maków Podhalański

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja na okres 21 dni oraz informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.zawoja.ug.pl

Zapytanie cenowe

Gmina Zawoja w związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, Zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie projektu i realizację rzeźbiarską w brązie pn. „ ławeczka Antoniego Mazura w Zawoi realizowanego w ramach projektu Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz  numer INT/EB/BES/1/III/A/0132 „Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Zawoja

34-222 Zawoja 1307

NIP: 552-15-88-530

REGON: 072182019

tel. /33/ 8775-006

e-mail: sekretariat@zawoja.ug.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonanie projektu i realizacja rzeźbiarska w brązie pn. „ ławeczka Antoniego Mazura w Zawoi realizowanego w ramach projektu Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz  numer INT/EB/BES/1/III/A/0132 „Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg 5a Polska-Słowacja 2014-2020, w szczególności:

 1. koszt wykonania projektu całości realizacji rzeźbiarskiej –(część opisowa, szkice i rysunki techniczne, wizualizacja projektu);
 2. koszt wykonania rzeźby postaci Antoniego Mazura;
 3. koszt wykonania form gipsowych, uformowania wosków;
 4. koszt odlewu w brązie metodą traconego wosku + transport + montaż;
 5. koszt nadzoru całości realizacji

Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Planowany termin podpisania Umowy z Wykonawcą – luty 2019 r.

Propozycje ofert proszę składać do dn. 27.12.2018 r. drogą elektroniczną na ww. adres email lub osobiście w siedzibie urzędu

 1. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena 100% Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą

OGŁOSZENIE – OTWARTY KONKURS OFERT

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVII/483/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

WÓJT GMINY ZAWOJA

ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Zawoja w 2019 r. w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego, organizacjom pozarządowym oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Konkurs obejmuje zadania przewidziane do realizacji w roku 2019 w zakresie:

 1. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ

Zadanie Nr 1

p.n. „ Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i upowszechnianie kultury na terenie wsi Skawica „

Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na wsparcie realizacji tego zadania w 2019r. wynosi:5.000,00 zł

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na zadanie w 2018 w kwocie: 5.000,00 zł

Celem zadania jest:

 1. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i upowszechnianiu kultury na terenie wsi Skawica,

 2. zwiększenie uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym,

 3. kultywowanie folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej,

 4. działania na rzecz promocji regionu

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do podwyższenia poziomu życia społeczeństwa wiejskiego,

 2. współpraca z organizacjami o podobnym profilu,

 3. rozpowszechnianie i pielęgnowanie rodzimych tradycji kultury,

 4. kultywowanie folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej,

 5. działania na rzecz promocji regionu, udział w dożynkach w konkursach kulinarnych

Adresatami i uczestnikami zadania będą dzieci, młodzież i dorośli zrzeszeni w stowarzyszeniach działających w dziedzinie potrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Zawoja

Środki finansowe przyznane w postaci dotacji na realizację zadania publicznego, należy wykorzystać na pokrycie kosztów związanych:

 1. z zatrudnieniem instruktora do prowadzenia warsztatów śpiewu i gwary ludowej

 2. z zakupem artykułów spożywczych, akcesoriów kuchennych

 3. z transportem na konkursy, dożynki

 4. zakup rzeczy, sprzętu towarów itp. służących do prowadzenia działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury,

 5. z promocją regionu

 6. związanych z rozpowszechnianiem i pielęgnowaniem rodzimych tradycji kultury .

 1. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

Zadanie Nr 2

p.n. „ Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach: piłka nożna, siatkówka, narciarstwo biegowe, koszykówka – głównie w oparciu o obiekty sportowe Orlika w Zawoi”

Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na wsparcie realizacji tego zadania w 2019 r. wynosi: 26.000,00 zł

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na zadanie w 2018 w kwocie: 26.000,00 zł

Celem zadania jest:

 1. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie tych dyscyplin sportu,

 2. angażowanie uczniów do różnych form aktywności ruchowej, dostosowanej do wieku, stopnia sprawności,

 3. kształtowanie pozytywnych nawyków spędzania wolnego czasu, oraz pozytywnych cech charakteru poprzez udział w sportowych przedsięwzięciach,

 4. propagowanie wśród uczniów placówek szkolnych Gminy Zawoja zdrowego stylu życia,

 5. organizowanie i udział w zawodach na różnych szczeblach,

 6. promowanie Gminy Zawoja na zewnątrz.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania:

 1. szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych grupach wiekowych,

 2. udział w rozgrywkach, turniejach i imprezach sportowych,

 3. utrzymanie i wynajem bazy sportowej.

Adresatami i uczestnikami zadania będą dzieci, młodzież i dorośli, zrzeszeni w stowarzyszeniu kultury fizycznej i sportu w Zawoi

 Przyznane środki finansowe na realizację zadania lub na jego wsparcie, będzie można wykorzystać na pokrycie kosztów:

 1. zakupu sprzętu sportowego,

 2. wyjazdów na zawody/ delegacje zbiorowe, zapłata środków transportu /,

 3. opłat sędziowskich, opłat wpisowego,

 4. badań lekarskich, obsługi medycznej zawodów, ubezpieczeń NNW, itp.

 5. utrzymanie i wyposażenie obiektów własnych / np. media, ogrzewanie, środki czystości itp./

 6. udziału w treningach mających na celu poprawę kondycji sportowej zawodników,

 7. wynajmu obiektów obcych do prowadzenia zajęć,

 8. związanych z organizacją zawodów tj. zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych, pamiątkowych koszulek okolicznościowych,

 9. zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania,

 10. zapewnienia posiłków i zakupu napojów chłodzących dla uczestników treningów, szkoleń zawodów,

 11. wynagrodzeń kadry instruktorsko – trenerskiej.

Zadanie 3

p.n. „ Organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowania i ochrony wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej na terenie Gminy Zawoja”

Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na wsparcie realizacji tego zadania w 2019 r. wynosi: 2.500,00 zł

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na zadanie w 2018 w kwocie: 2.500,00 zł

Celem zadania jest:

 1. upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych sportu wędkarskiego i popularyzacja idei wędkarstwa,

 2. organizowanie zawodów i imprez wędkarskich

 3. ochrona przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczanie kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. współpraca z organizacjami i instytucjami proekologicznymi,

 2. prowadzenie działań polegających na ochronie przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczaniu kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym,

 3. prowadzenie działań w zakresie ochrony ginących gatunków ryb,

 4. prowadzenie inwentaryzacji rzeki Skawica,

 5. nabywanie i użytkowanie wód, prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej i wędkarskiej,

 6. upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży, dorosłych sportu wędkarskiego, popularyzowanie idei wędkarstwa,

 7. organizowanie zawodów wędkarskich

 8. organizowanie imprez wędkarskich

Adresatami i uczestnikami zadania będą osoby zrzeszone w Stowarzyszeniach prowadzących działalność w wyznaczonej dziedzinie na terenie Gminy Zawoja.

Środki finansowe przyznane w postaci dotacji na realizację zadania publicznego lub na jego wsparcie, należy wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania:

 1. zakupu sprzętu sportowego,

 2. wyjazdów na zawody/ delegacje zbiorowe, zapłata środków transportu /,

opłat sędziowskich, opłat wpisowego

 1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadanie Nr 4

 p.n. „ Prowadzenie działalności w zakresie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zawoja. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów aktywizujących społecznie i zawodowo te osoby ”.

Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na wsparcie realizacji tego zadania w 2019 r. wynosi: 15.000,00 zł

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na zadanie w 2018 w kwocie: 15.000,00 zł

Celem zadania jest:

 1. działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym,

 2. tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,

 3. prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierane ich rodzin.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. działania na rzecz edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych mające na celu zwiększenie ich aktywności życiowej, zaradności osobistej,

 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

 3. działania na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym,

 4. tworzenie warunków przestrzegania praw wobec osób niepełnosprawnych,

 5. prowadzenie osób niepełnosprawnych ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym i zawodowym oraz wspieranie ich rodzin

Adresatami i uczestnikami zadania będą dzieci, młodzież i dorośli – zrzeszeni w stowarzyszeniach osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zawoja.

Środki finansowe przyznane w postaci dotacji na realizację zadania publicznego lub na jego wsparcie, należy wykorzystać na pokrycie kosztów:

 1. prowadzenia zajęć: rehabilitacyjnych, technicznych, komputerowych, gospodarstwa domowego, planistycznych,

 2. zakupu: sprzętu rehabilitacyjnego, sportowego, komputerowego, materiałów na zajęcia plastyczne, techniczne, materiałów na zajęcia z gospodarstwa domowego,

 3. utrzymania i wyposażenia obiektów własnych / energia elektryczna, woda, telefon, ogrzewanie itp.),

 4. wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia: rehabilitacyjne, techniczne, komputerowe, gospodarstwa domowego, plastyczne,

 5. wycieczek rekreacyjnych i krajoznawczych / w tym: m.in. transport, bilety)

 6. transportu osób.

 1. EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

 Zadanie Nr 5

p.n. „ Zalesianie i obsadzanie terenów Gminy Zawoja typowymi gatunkami drzew i roślin”

Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na wsparcie realizacji tego zadania w 2019 r. wynosi:5.500,00 zł

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na zadanie w 2018 w kwocie: 5.500,00 zł

Celem zadania jest:

 1. krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego,

 2. zalesianie i obsadzanie terenów Gminy Zawoja typowymi i ozdobnymi gatunkami drzew i roślin w celu zapobiegania ich wyginięciu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. prowadzenie szkółki leśnej w Zawoi

 2. zalesianie i dodrzewianie terenów Gminy Zawoja

Adresatami i uczestnikami zadania będą osoby zrzeszone w Stowarzyszeniach prowadzących działalność w wyznaczonej dziedzinie na terenie Gminy Zawoja.

Środki finansowe przyznane w postaci dotacji na realizację zadania publicznego lub na jego wsparcie , należy wykorzystać na pokrycie kosztów:

 1. prowadzenie szkółki leśnej przy Zawojskim Stowarzyszeniu Lasów Prywatnych, w tym: zakup nasion i środków ochronnych, hodowla sadzonek oraz ich pielenie i pielęgnacja,

 2. rozprowadzania sadzonek / w tym nieodpłatnie/, zadrzewianie i dolesianie i pokrycie kosztów eksploatacji terenów Gminy Zawoja,

 3. zakupu sprzętu koniecznego do prowadzenia szkółki,

 4. utrzymania obiektów własnych / media, ogrzewanie, środki czystości itp./,

 5. prowadzenie szkoleń, pokazów i prezentacji na terenie skwerku edukacyjnego przy szkółce.

 1. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Zadanie Nr 6

 p.n. „ Ratowanie zdrowia i życia drugiego człowieka poprzez organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa na terenie wsi Zawoja”.

Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na wsparcie realizacji tego zadania w 2019 r. wynosi:2.500,00 zł

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na zadanie w 2018 w kwocie: 2.500,00 zł

Celem zadania jest:

 1. ratowanie zdrowia i życia ludzkiego poprzez organizowanie i udział w akcjach honorowego krwiodawstwa ,

 2. popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa,

 3. organizowanie imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych dla członków i sympatyków klubu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa,

 2. organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadku nagłej potrzeby,

 3. udział w akcjach honorowego krwiodawstwa,

 4. propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa,

 5. organizowanie imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i innych dla członków klubu i ich rodzin oraz wolontariuszy i sympatyków klubu.

Adresatami i uczestnikami zadania będą osoby zrzeszone w Stowarzyszeniach prowadzących działalność w wyznaczonej dziedzinie na terenie Gminy Zawoja.

Środki finansowe przyznane w postaci dotacji na realizację zadania publicznego lub na jego wsparcie, należy wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.

 1. RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

Zadanie Nr 7

p.n. „ Niesienie pomocy w górach ludziom których, zdrowie i życie jest zagrożone”

Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na wsparcie realizacji tego zadania w 2019r. wynosi:10.000,00 zł

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na zadanie w 2018 w kwocie: 10.000,00 zł

Celem zadania jest

 1. niesienie pomocy w górach poprzez organizowanie akcji ratunkowych i poszukiwawczych,

 2. poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w górach poprzez działalność profilaktyczną w zakresie bezpieczeństwa,

 3. doskonalenie i rozwijanie ratownictwa górskiego

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. organizowanie akcji ratunkowych i poszukiwawczych,

 2. zapobieganie wypadkom w górach,

 3. utrzymywanie stacji i punktów ratunkowych,

 4. doskonalenie i rozwijanie ratownictwa górskiego,

 5. szkolenie ratowników górskich,

 6. działalność profilaktyczna w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających w górach.

Adresatami i uczestnikami zadania będą osoby zrzeszone w Stowarzyszeniach prowadzących działalność w wyznaczonej dziedzinie na terenie Gminy Zawoja.

Środki finansowe przyznane w postaci dotacji na realizację zadania publicznego lub na jego wsparcie, należy wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.

 1. DZIAŁALNOŚC NA RZECZ DZIECI I MŁDZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Zadanie Nr 8

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawoja

Wysokość środków publicznych, zaplanowanych na realizację tego zadania w 2019 r. wynosi: 5.000,00 zł ( pięć tysięcy złotych)

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na zadanie w 2018 w kwocie: 5.000,00\1 zł

Celem zadania jest: zagospodarowane czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży .

Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania:

 1. prowadzenie warsztatów tematycznych,

 2. organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki itp.

 3. organizowanie imprez kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Adresatami i uczestnikami zadania będą dzieci i młodzież z Gminy Zawoja.

Środki finansowe przyznane w postaci dotacji na realizację zadania publicznego należy wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania m.in. na:

 1. wynagrodzenie animatorów, instruktorów itp.

 2. zakup art. spożywczych , papierniczych, sprzętu itp.

 3. pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez dla dzieci i młodzieży

 1. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywać się będzie w formie powierzenia do realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

 3. Dotacja ze środków publicznych na realizację zadania wynosi 100% całkowitych kosztów poszczególnego zadania.

 4. Dotacja przyznana zostanie organizacji pozarządowej lub inne podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłonionemu w konkursie, który prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż podana w ofercie.

 6. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji kosztorysu i harmonogramu zadania.

 7. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania publicznego w formie pisemnego sprawozdania złożonego wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

 8. Środki z dotacji należy wydatkować w terminie do 15 grudnia 2019 r.

 9. Ostateczną decyzję w wyborze ofert i o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Zawoja.

 10. Dotacja nie może być wykorzystana na:

 1. finansowanie kosztów działalności gospodarczej,

 2. zakup nieruchomości,

 3. zadania inwestycyjne,

 4. zadania dyskryminujące jakiekolwiek grupy,

 5. udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym,

 6. pokrycie kosztów obsługi konta bankowego ( nie dotyczy kosztów przelewów)

 7. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

11. Dotowany podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy wszechstronnie informować opinię publiczną ( np. na plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów) o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Zawoja.

 1. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadań będących przedmiotem konkursu przewidziana jest od 01 luty 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

 2. Podmiot wyłoniony w konkursie zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania publicznego.

 3. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.

 1. Warunki i termin składania ofert

 1. Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm., ), które realizują działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

 2. Podmioty uprawnione składają pisemnie oferty realizacji zadania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 ) wraz z wymaganymi załącznikami – odrębnie na każde zadanie w zamkniętej i opisanej kopercie. Wszystkie strony oferty muszą być parafowane.

 3. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z KRS lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących . W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Urząd Gminy Zawoja.

 4. Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu – statut

 2. pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji ( w przypadku gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji.

 1. Załączniki przedkładane w formie kserokopii , wypisu, muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem ( na każdej stronie) przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

 2. Tytuł ogłoszenia:” Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

  z zakresu EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

  Zadanie pn.: ” „ Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci

  i młodzieży w sekcjach: piłka nożna, siatkówka, narciarstwo

  biegowe, koszykówka – głównie w oparciu o obiekty sportowe

  Orlika w Zawoi”

  Ofertę na realizację zadania publicznego wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2019 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru:

 1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Zawoja.

 2. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja pod adresem https://ug.zawoja.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

 3. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne pod względem formalnym lub złożone po terminie oraz oferty złożone na zadania inne niż określone w ogłoszeniu konkursowym podlegają odrzuceniu.

 1. Termin , tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 30 stycznia 2019 r.

 2. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona komisja konkursowa zgodnie z zasadami określonymi w Gminnym Programie Współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 – Uchwała Nr XLVII/483/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r.

 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zawoja , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy https://ug.zawoja.pl niezwłocznie po zakończeniu trwającego postępowania konkursowego.

VI. Zrealizowane przez Gminę Zawoja zadania publiczne tego samego rodzaju.

W 2018 r. Gmina Zawoja przekazała na realizację zadań publicznych łączną kwotę 195.960,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych w tym na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju następujące kwoty:

 1. KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA – kwota – 178.500,00 zł

 2. EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO – 7.680,00 zł

 1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 15.000,00 zł

 2. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ – 9.527,63 zł

 3. RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI- 10.000,00 zł

 4. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA – 2.500,00 zł

 5. DZIAŁALNOŚC NA RZECZ DZIECI I MŁDZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY – 5.000,00 zł

6.Informacje dodatkowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

 3. Uchwały Nr XLVII/483/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 r.

 4. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 ).

 1. Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Urząd Gminy Zawoja, pok. Nr 23, tel. 33 8775 015 w. 123, e- mail: d.lasa@zawoja.ug.pl

Do pobrania:

 1. Formularz oferty realizacji zadania publicznego
 2. OTWARTY KONKURS OFERT
 3. ZARZĄDZENIE NR WT.0050.12.2018 WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 17 grudnia