Ukraina

Komunikat Wójta Gminy Zawoja w sprawie zapewnienia miejsc czasowego pobytu osób przybyłych z Ukrainy

W związku z pismem otrzymanym do Wojewody Małopolskiego z dnia 01 marca 2022 R. dotyczącego zakwaterowania osób przybyłych do Rzeczypospolitej z terenów objętych działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy informuję, że Wojewoda na obecnym etapie podejmowania działań nie rekomenduje przyjmowania uchodźców w miejscach należących do osób prywatnych

Czytaj więcej

Komunikat Wójta Gminy Zawoja

Dziękujemy za spływające dla Ukrainy dary, informujemy, że można je dostarczać do Babiogórskiego Centrum Kultury według przekazanej przez MUW w Krakowie – listy produktów i środków potrzebującym na Ukrainie.

Czytaj więcej

ukraina

Komunikat dla obywateli Ukrainy

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:
• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
• wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
• wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
• posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
• wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
• zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Czytaj więcej

Ułatwienia dostępu