Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy Zawoja za rok 2023”

Zapraszamy do udziału w debacie nad ,,Raportem o stanie Gminy Zawoja za rok 2023”.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024.609) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Zawoja zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Zawoja.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której  ma być przedstawiany raport
o stanie gminy”.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos  w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi inaczej.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenie do udziału w debacie:

Raport o stanie Gminy Zawoja za rok 2023:

Ułatwienia dostępu