Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa

Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na gruncie niestanowiącym powierzchni leśnej

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, które rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Ułatwienia dostępu