Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dla osób zamierzających zawrzeć związek małżeński ze skutkami cywilnymi)

Ułatwienia dostępu