Dodatek dla podmiotów wrażliwych – WAŻNE!

Wójt Gminy Zawoja informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, przewidziana jest wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych, za które uznaje się m.in.: szkoły, żłobki, przychodnie zdrowia, ochotnicze straże pożarne, kościoły i związki wyznaniowe, placówki kulturalne, pozarządowe organizacje pożytku publicznego, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom:

–  które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;

– których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, tzw. CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

UWAGA: Podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci, ustawa nie dotyczy. Podmioty te zostały objęte ulgą w ramach tzw. ochrony taryfowej.

 Dodatek dla podmiotów wrażliwych – główne założenia:

  • Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat);
  • Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów;
  • Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży;
  • Wzór wyliczania wysokości dodatku D = (Zk – Skp) x 0,4

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych;
Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp;
Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.
 
Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB – szczegóły na str. https://ceeb.gov.pl/

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, Zawoja 1307, 34-222 Zawoja.

Wnioski o wypłatę dodatku można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Do wniosku należy dołączyć:

– oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania ww. podmiotów,

– dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wskazanych w ustawie.

Więcej informacji na temat dodatku dla podmiotów wrażliwych można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawoja, w Biurze Obsługi Klienta oraz w pok. nr 11 lub pod numerem telefonu 33 877 50 15 wew. 109, 111.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

Materiały do pobrania (źródło: strona internetowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska):