Dzień wolny

komunikat

Zarządzenie Nr Wt.0050.285.2021 Wójta Gminy Zawoja z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za 01 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Zawoja.

            Na podstawie art. 33 ust 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713  t.j. z dnia 2020.04.21) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz w związku z art. 135 Kodeks Pracy (Dz.U.2020.1320  t.j. z dnia 2020.07.30) zarządzam co następuje:

§ 1

  1. W  związku z przypadającym w sobotę  01 maja 2021 r. świętem pracy (dzień ustawowo wolny od pracy), ustalam dla pracowników Urzędu Gminy Zawoja dzień dodatkowo wolny od pracy w miesiącu czerwcu tj. 04 czerwca 2021 r.
  1. W miesiącu czerwcu 2021 r. ustanawiam dla Pracowników Urzędu Gminy Zawoja świadczenie pracy w godz. 7.30-15.30 w dniu 04 czerwca 2021 r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi  – Samodzielne stanowisko ds. kadr.

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Ułatwienia dostępu