„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Zawoja w dn. 24 października 2018 r. podpisała umowę o powierzenie grantu ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania w związku z realizacją zadania pn. „Publikacja pn. Czas na Zawoję wraz z mapą turystyczną atrakcji turystycznych”.

Celem niniejszego projektu jest promowanie obszaru Podbabiogórza dla ochrony i ożywienia dziedzictwa kulturowego regionu oraz włączenia w te działania społeczności poprzez wydanie publikacji.
Termin realizacji: 24.10.2018 r. do 30.06.2019 r.
Całkowity koszt realizacji zadania: 19 311,00 zł
Wysokość udzielonego grantu: 7 200,00 zł
Wysokość wkładu własnego: 12 111,00 zł

Materiał opracowany przez Gminę Zawoja
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGDD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020”