Informacja dla przedsiębiorców dotycząca substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska – azbest

Przedsiębiorco!!
Informacja dotycząca substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska – azbest

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz. U. z 2003 Nr 192 poz. 1876- z późn. zm./ Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Inwentaryzację przeprowadza się w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, według wzoru zawartego w:
załączniku nr 2 do rozporządzenia – o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania;
załączniku nr 3 do rozporządzenia – o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.
Informację, o której mowa powyżej, właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej marszałkowi województwa; drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Ponadto zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest /Dz. U. z 2004.Nr 71 poz. 649/ Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w dwóch egzemplarzach ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej “oceną”. Wzór oceny określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przechowują jeden egzemplarz oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, drugi egzemplarz oceny przekazują właściwemu organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.

Miejsce składania dokumentów:

  • informacji zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
  • informacji zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ul. racławicka 56, 30-017 Kraków

Miejsce składania dokumentów:

  • ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka

Informacja dotycząca substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska – PCB

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska / Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz. 860/ “wykorzystywanie PCB dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010r”. a zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o prowadzeniu ustawy -Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. z dnia 18 września 2001r./ “posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są do usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, do unieszkodliwienia tych odpadów, w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2010r.”
Urządzenia lub instalacje, w których były lub są wykorzystywane PCB, należy inwentaryzować poprzez sporządzenie dokumentacji. Wykorzystujący PCB w terminie miesiąca po przeprowadzonej inwentaryzacji przedkładają wojewodzie informacje wg załącznika nr 2 do powyższego rozporządzenia.

Miejsce składania dokumentów:

  • informacja o wykorzystywanych PCB

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków