Informacja do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081)

WOJEWODA  MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu 29 stycznia 2019 r. decyzji nr 18/B/2018, znak: WI-XI.7840.19.12.2018.MM, na wniosek złożony 30października 2018 r. inwestora: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “Zawoja” Sp. z o.o., Zawoja 1854, 34-223 Zawoja, działającego przez pełnomocnika Marka Brenneisena,  opozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.:

Budowę systemu kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja etap II. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 957 Białka-Jabłonka/Skawica. Przekroczenie drogi wojewódzkiej: P1 odc. 40 km 1+490, P2 odc. 50 km 0+116, P3 odc. 60  km 0+023, P4 odc. 60 km 0+548, P5 odc. 60 km 0+847, P5a 60 km 0+920, P6 odc. 60 km 1+045, P7 odc. 60 km 1+876, P8 odc. 60 km 1+876. Umieszczenie: U1a odc. 40 km 1+444 – odc. 40 km 1+490, U1b odc. 40 km 1+491 – odc. 50 km 0+044, U3 odc. 50 km 0+045 – odc. 50 km 0+116, U4 odc. 60 km 0+094 – odc. 60 km 0+221, U5 odc. 60 km 0+221 – odc. 60 km 0+548, U6 odc. 60 km 0+548 – odc. 60 km 1+045, U7 odc. 60 km 1+045 – odc. 60 km 1+746, U8 odc. 60 km 1+846 – odc. 60 km 1+876, U9 odc. 60 km 1+876 – odc. 60 km 1+916, U10 odc. 60 km 2+286 – odc. 60 km 2+900, U11 60 km 2+821 – odc. 60 km 2+294. Budowa przepompowni P1/E2 Ø 1500 na odc. 050 w km 0+044. Adres zamierzenia budowlanego działki o numerach ewidencyjnych 23259/4, 23631, 23171/2, 2323/7, 2292/11, 23164, 2037/13, 1994/4, 23146/14, obręb 0002 Zawoja, jednostka ewidencyjna Zawoja, powiat suski, województwo małopolskie.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji, pokój nr 66 w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godzinach  900 – 1700, a od wtorku do piątku w godzinach 730 – 1530, tel.: 12 39 21 666.