Informacja do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081)

WOJEWODA  MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu 13 lutego 2019 r. decyzji nr 22/B/2018, znak: WI-XI.7840.19.15.2018.MM, na wniosek złożony 7grudnia 2018 r. inwestora: Zarząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Radzio,  opozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: Odcinek 2B – Przebudowa drogi wojewódzkiej 957 na odc. 080 km 9+100 do odc. 090 km 0+233 polegająca na przebudowie konstrukcji nawierzchni drogi, przebudowie pobocza, przebudowie zjazdów publicznych i zjazdów do dróg leśnych, budowie dwóch zatok autobusowych wraz z peronami, budowie chodnika dla pieszych, rozbiórce rowu drogowego, przebudowie rowu drogowego, budowie wylotów do rowu drogowego, budowie muldy drogowej oraz budowie kanału deszczowego wraz z wpustami deszczowymi, realizowana w ramach zadania pn.: Rozbudowa DW 957  Krowiarki – Nowy Targ. Adres zamierzenia budowlanego działka ewidencyjna nr 22682/137 obręb 0002 Zawoja, jednostka ewidencyjna 121508_2 Zawoja oraz działka nr 13003 obręb 0007 Zubrzyca Górna, jednostka ewidencyjna 121105_2 Jabłonka.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji, pokój nr 66 w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godzinach  900 – 1700, a od wtorku do piątku w godzinach 730 – 1530, tel.: 12 39 21 666.

Ułatwienia dostępu