INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

komunikat

Projekt Programu został zatwierdzony przez Wójta i skierowany do konsultacji na podstawie Zarządzenia nr WT.0050.106.2019 z dnia 3 września 2019 r.

Konsultacje społeczne projektu Programu przeprowadzono w oparciu o Uchwałę Nr LI/326/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie ww. Zarządzenia Wójta Gminy Zawoja z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ”Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.  

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 5 września 2019 r. do 23 września 2019 r. w celu poznania opinii i uwag na temat projektu ww. Programu.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja  www.zawoja.ug.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zawoja.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag w formie pisemnej na formularzu konsultacji, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej na adres  sekretariat@zawoja.ug.pl  lub złożenia    w Biurze  Obsługi  Klienta Urzędu  Gminy  Zawoja.

W okresie trwania konsultacji nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga dotycząca projektu Programu współpracy na rok 2020.

Konsultacje uważa się za ważne. Projekt uchwały zostanie skierowany pod obrady Rady Gminy Zawoja.

Informację o wynikach konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja  www.zawoja.ug.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zawoja.