Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe: Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 12.12.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 03.12.2019 r.– Zapytanie ofertowe – „Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 12.12.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła 1 oferta. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności koperty.

Zgodnie z pkt. 5 lit. d) rozdziału IX zapytania ofertowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawoi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, gdyż cena oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz Oferent nie posiada statusu podmiotu ekonomii społecznej.

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

Data złożenia oferty: 12.12.2019 r.
Cena oferty brutto: 15 563,45 zł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi
Joanna Dyrcz