Klauzula do wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Klauzula informacyjna RODO

dla osoby, której dane podlegają przetwarzaniu w związku z realizacją obowiązku prawego, któremu podlega administrator danych, wynikającego z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, dotyczącego wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Zawoja, Zawoja 1307, 34 – 222 Zawoja, tel. 33 877 50 51– zwana dalej „Administratorem”.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z, wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na, podany wyżej, adres Administratora.
  3. Dane osobowe podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora określonego przepisami ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz innymi przepisami prawa, którym Administrator, jako podmiot zobowiązany, podlega, w celu udostępnienia lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.
  4. Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
  5. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, wskazanego w ust. 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych -w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
  7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie żądanych przez Administratora danych osobowych jest wymogiem ustawowym  – osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych spowoduje pozostawienie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego bez rozpoznania.

Ułatwienia dostępu