Klauzula – przetwarzanie danych w ramach monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna RODO dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawoja, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Zawoja 1307, 34 – 222 Zawoja, tel. 33 877 50 51– zwany dalej „Administratorem”.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Dariuszem Kozłowskim, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na, podany wyżej, adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, to jest realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego, w szczególności,  z zadań i obowiązków Administratora określonych przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innymi przepisami prawa, którym podlega.
  4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności podmiotom zaangażowanym przez Administratora do obsługi bądź serwisowania monitoringu, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; 3) pracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

– w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jak również osoba, której dane dotyczą nie jest obowiązana do ich podania – w przypadku nagrania obrazu zawierającego Pani/Pana dane osobowe, Administrator przetwarza je na podstawie ustawowego uprawnienia.