Komunikat Wójta Gminy Zawoja w sprawie zapewnienia miejsc czasowego pobytu osób przybyłych z Ukrainy

W  związku  z pismem otrzymanym do Wojewody Małopolskiego z  dnia  01 marca   2022 R.  dotyczącego  zakwaterowania  osób   przybyłych  do Rzeczypospolitej z terenów objętych  działaniami  wojennymi prowadzonymi  na terytorium  Ukrainy informuję, że Wojewoda  na obecnym  etapie podejmowania  działań nie rekomenduje   przyjmowania   uchodźców    w miejscach  należących  do osób prywatnych.

Indywidualne  decyzje o przyjęciu  osób do takich  miejsc, nie będą  wiązały się     z  odpowiedzialnością   Małopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  oraz   finansowaniem  kosztów  z tego tytułu  z budżetu  państwa.