Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja

ogłoszenie wójta

ZARZĄDZENIA  NR WT.0050.253.2020 WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2021 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na  podstawie  art.  30 ust. 1  ustawy z  dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym (tj. Dz.U.   z 2020,  poz. 713) oraz  art. 11 i art. 13  ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności    pożytku  publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXI/220/2020 Rady  Gminy  Zawoja  z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia: „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” zarządzam   co  następuje:

§1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2021 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i innymi podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinach:
  2. PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE    

  POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I

  KULTUROWEJ

  • WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
  • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSOB NIEPEŁNOSPRAWNCH
  • EKOLOGIAII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
  • RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI
  • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
  • Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się Skarbnikowi Gminy oraz inspektorowi Urzędu Gminy  Zawoja odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§4

Zarządzenie  wchodzi w  życie  z dniem  podpisania.

                                                                                                                      WÓJT GMINY ZAWOJA                       

                                                                                                                                      /-/ Marcin Pająk

Załączniki: