Kultura ludowa skarbem Babiej Góry

Tytuł projektu: Kultura ludowa skarbem Babiej Góry

Partnerzy:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: Poszukiwanie własnej tożsamości jest bardzo ważnym elementem rozwoju każdego człowieka. kultura ludowa przekazuje uniwersalne wartości poczucia wspólnoty, szacunku do przeszłości, tradycji i obyczajów wypracowanych w danym regionie przez pokolenia. W naszym projekcie chcemy stworzyć warunku wzmocnienia tożsamości kulturowej Górali Babiogórskich oraz słowackich Górali Orawskich z rejonu Oravskiej Polhory. Naszym celem jest także budowanie postaw świadomego uczestnictwa w kulturze i umiejętności prawidłowego odczytywania treści zawartych w kulturze ludowej oraz promowanie i kultywowanie dziedzictwa wokół Babiej Góry. Projekt zbudowany jest na potrzeby rozwoju edukacji etnograficznej. Projekt jest ukierunkowany na zapewnienie wspólnej ochrony, wzmocnienia i rozwoju dziedzictwa kulturowego. Projekt dąży do zminimalizowania skutków niekorzystnej sytuacji jaką jest niski poziom wiedzy o kulturze ludowej wokół Babiej Góry, czego skutkiem jest niskie poczucie własnej tożsamości i niski poziom uczestnictwa w kulturze. Dzięki realizacji projektu powstanie publikacja poświęcona strojom babiogórskim, publikacja zawierająca profesjonalnie, artystycznie opracowane programy zespołów z gminy Zawoja (JUZYNY, CIEŚLICY oraz ZBÓJNIKA) oraz publikacja z pieśniami tradycyjnymi z rejonu Oravskiej Polhory. Ponad to projekt przewiduje zakup strojów i rekwizytów dla zespołów z gminy Zawoja oraz zakup wyposażenia do Izby Gajdoszów w Oravskiej Polhorze. Kolejnymi działaniami jest realizacja warsztatów dla zespołów oraz przygotowanie wspólnego widowiska “Na granicy” prezentującego wesele polsko – słowackie.

Cele projektu: Celem ogólnym projektu “Kultura ludowa skarbem Babiej Góry” jest ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu babiogórskiego ze szczególnym uwzględnieniem giny Zawoja oraz obszaru Oravskiej Polhory. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców w następujący sposób:

  • Wydanie publikacji “Strój Górali Babiogórskich”, “Programy zespołów z gminy Zawoja” oraz “Pieśni archaiczne z Oravskiej Polhory”
  • Stworzenie widowiska “Na granicy”
  • Działania skierowane do zespołów – warsztaty, zakup strojów, rekwizytów i wyposażenia do Izby Gajdoszy

Cele szczegółowe:

  • Wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości promocji regionu babiogórskiego, poprzez wydanie innowacyjnych publikacji oraz stworzenie widowiska “Na granicy” prezentującego zwyczaje polskie i słowackie podczas wesela
  • Wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez wykreowanie nowych aktywności angażujących mieszkańców Gminy Zawoja i Oravskiej Polhory oraz utrwalenie, a tym samym ochronę folkloru słownego i muzycznego górali zamieszkujących gminę Zawoja i Oravską Polhorę

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

  • Kultura ludowa skarbem Babiej Góry
  • Rozwój zespołów – działania wzmacniające – warsztaty, zgrupowanie, zakup strojów i rekwizytów
  • Widowisko teatralne “Na granicy”
  • Ochrona i promowanie wyjątkowej kultury góralskiej w Orawskiej Polhorze

Okres realizacji: 05-2020 – 04-2021

Wartość projektu: 85 128,30€

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Fenomen żywotności

Dźwięki Babiej Góry – film.

Ułatwienia dostępu