KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021

komunikat

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu Gminy Zawoja zostanie przeprowadzona w dniach 05.10.2021 – 07.10.2021 r.  w budynku Liceum Ogólnokształcącego  w Suchej Beskidzkiej ul. płk T. Semika 1, 34-200 Sucha Beskidzka.

Kwalifikacja wojskowa kobiet odbędzie się w dniu 08.10.2021 r.

Dzień rezerwowy: 11.10.2021 r.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Wójta Gminy Zawoja wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić do kwalifikacji.  Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 2002 roku,
  • urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych   i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych kierunków.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane  zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną (jeżeli stawiający się do kwalifikacji jest leczony),
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe  (np. prawo jazdy).

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt organowi (Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta)  właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy inny termin  stawiennictwa. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.