KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu Gminy Zawoja zostanie przeprowadzona w dniach 22.04.2022 i 25.04.2022 r. w budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Płk. Tadeusza Semika 1 w Suchej Beskidzkiej.

Kwalifikacja kobiet odbędzie się w dniu 28.04.2022 r. 

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Wójta wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić do kwalifikacji. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 2003 roku,
  • urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych kierunków.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie  tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe ( np. prawo jazdy ).

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej  w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt Wójtowi właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy inny termin  stawiennictwa.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Wójt  z urzędu albo na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej  lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.