Małopolska – tu technologia staje się biznesem

Celem konkursu jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie w formie dotacji na realizację:

  • przedsięwzięć technologicznych, takich jak np. seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe i inne projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości technologicznej,
  • przedsięwzięć służących rozwojowi sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych i designu.

Wielkość wsparcia finansowego ze strony Województwa Małopolskiego wynosi max 85% wartości zadania. Oferenci wykazać się muszą wkładem własnym na poziomie co najmniej 15%.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO w terminie do 25 lutego 2022 r. do godziny 16:00,
  • wersją pisemną oferty (wygenerowaną z Generatora eNGO) wraz z załącznikami należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 28 lutego 2022 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje nt. konkursu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2056049,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html) oraz na stronie Województwa Małopolskiego (https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/wystartowal-otwarty-konkurs-ofert-malopolska-tu-technologia-staje-sie-biznesem-2).