Nabór dla przedstawicieli NGO do prac w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego

komunikat

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
AGENDA ZAMIEJSCOWA W NOWYM TARGU
34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 44, tel.: 12 61 60 388/389,
www.malopolska.pl
Nowy Targ, 24.01.2023 r.

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych – reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe wymagania i zasady naboru znajdują się w  załączonym ogłoszeniu.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentacją należy do dnia 31 stycznia 2023 roku:

 1. Przesłać tradycyjną pocztą na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  Kancelaria Zarządu,
  Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich,
  ul. Zacisze 7, 31-156 Kraków
  Uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, nie data stempla pocztowego.
 2. Złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym, przy ul. Racławickiej 56, 30-017 Kraków, parter (nowy budynek) w godzinach od 8.00 do godz. 16.00. Koniecznie z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych – ngo”. 
 3. Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ePUAP), podpisując plik swoim profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy czym z uwagi na konieczność złożenia podpisu elektronicznego osobno przez kandydata (w części A) oraz osobno przez podmiot uprawniony, który kandydata wskazuje (w części B), konieczne jest wydzielenie tych części formularza do odrębnych plików, celem złożenia właściwych podpisów. Z kolei wymagane rekomendacje dla kandydata można zeskanować i przesłać razem z formularzem zadania przez ePUAP. Rekomendacje mogą być również podpisane elektronicznie przez podmioty uprawnione i zebrane przez kandydata a następnie w tej formie przesłane wraz z formularzem przez ePUAP. 

Szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatora współpracy z organizacjami pozarządowymi lub w Zespole ds. Wspierania Inicjatyw Obywatelskich pod numerami telefonów: 12 61 60 531, 12 61 60 522 lub pod adresem e-mail: ngo@umwm.malopolska.pl.

Ułatwienia dostępu