Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie

od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1)      pełnoletnich;

2)      zamieszkałych na terenie danej gminy;

3)      posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4)      posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5)      które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020. 

Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Biura Spisowego, dla obszaru gminy Zawoja liczba kandydatów na rachmistrzów wynosi 2 osoby.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych. przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu – im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu. W przypadku tej samej ilości punktów z egzaminu przy wyborze rachmistrza znaczenie będzie miała kolejność zgłoszenia w trakcie naboru.

Kontakt:

Gminne Biuro Spisowe – Urząd Gminy Zawoja

– Ewa Ficek – koordynator gminny tel. 33 8775-051 lub 33/8775-015 wew.101 

Załączniki:

Ułatwienia dostępu