Nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych – II tura

Wójt Gminy Zawoja informuje, że mieszkańcy gminy Zawoja od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 20 stycznia 2023 r. mogą składać wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych – II tura.

Wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe w terminie od 1 stycznia 2023 r. W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r., wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony będzie  uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu jednak nie więcej niż 3 tony.

Koszt tony węgla wynosi dla mieszkańca 1700 zł. Zakupiony węgiel będzie wydawany mieszkańcom, którzy go zakupią ze Składu Budowlanego PHU FICEK w Skawicy, Skawica 317. Koszt zakupu węgla nie obejmuje kosztu transportu ze składu do gospodarstwa domowego. Mieszkaniec uprawniony do zakupu węgla powinien we własnym zakresie zapewnić sobie transport węgla/zamówić taką usługę, za dodatkową opłatą, w Składzie Budowlanym PHU FICEK.

Formularz wniosku jest zamieszczony poniżej lub można go pobrać w Urzędzie Gminy Zawoja.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla można złożyć w następujący sposób:

  1. pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, 
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (w tym przypadku wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Złożenie wniosku o zakup preferencyjny węgla nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Wnioski będą podlegały weryfikacji.

Warunki, które należy spełnić, aby móc zakupić węgiel na preferencyjnych warunkach (oprócz złożenia przedmiotowego wniosku):

(1) do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego;

(2) główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB);

(3) żaden z członków gospodarstwa domowego nie nabył paliwa stałego (węgla) na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2.000,00 zł brutto za tonę, bez pośrednictwa Gminy Zawoja.

Dodatkowo sprzedaż będzie uzależniona od rodzaju i ilości węgla przekazanego gminie przez dostawcę.

Z mieszkańcami uprawnionymi do zakupu węgla, pracownicy Urzędu Gminy Zawoja będą się kontaktować po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz gdy gmina będzie w posiadaniu węgla przeznaczonego na sprzedaż.

Płatność za węgiel będzie regulowana na podstawie wystawionej faktury, w kasie urzędu gminy lub przelewem na konto Gminy Zawoja.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia oraz otrzymywanego od TAURON Wydobycie S.A. asortymentu węgla.

Ułatwienia dostępu