Nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla

Wójt Gminy Zawoja informuje, że od dnia 9 listopada 2022 r. mieszkańcy gminy Zawoja będą mogli składać wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych.

Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej urzędu, a także w jego siedzibie.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla można złożyć w następujący sposób:

  1. pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, 
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (w tym przypadku wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Złożenie wniosku o zakup preferencyjny węgla nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Wnioski będą podlegały weryfikacji.

Warunki, które należy spełnić, aby móc zakupić węgiel na preferencyjnych warunkach (oprócz złożenia przedmiotowego wniosku):

(1) do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego;

(2) główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB);

(3) żaden z członków gospodarstwa domowego nie nabył paliwa stałego (węgla) na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2.000,00 zł brutto za tonę.

Dodatkowo sprzedaż będzie uzależniona od rodzaju i ilości węgla przekazanego gminie przez dostawcę.

Z mieszkańcami uprawnionymi do zakupu węgla, pracownicy Urzędu Gminy Zawoja będą się kontaktować po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz gdy gmina będzie w posiadaniu węgla przeznaczonego na sprzedaż.