Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu suskiego

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej informuje o możliwości skorzystania przez mieszkańców powiatu suskiego z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu suskiego, świadczonej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, a także zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30- 15:00 pod nr 33 875 78 75 oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Harmonogram dyżurów na 2023 rok

Punkt nr 1 – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka (parter, pokój nr 24)

Dyżury:

poniedziałek: 14:00 – 18:00 (radca prawny)

wtorek: 08:00 – 12:00 (radca prawny)

środa: tydzień parzysty – 08:00 – 12:00 (adwokat), tydzień nieparzysty: – 08:00 – 12:00 (radca prawny)

czwartek: 12:00 – 16:00 (adwokat, mediator)

piątek: 08:00-12:00 (adwokat)

Nieodpłatne mediacje będą udzielane na zgłoszone zapotrzebowanie.

Punkt nr 2 – Urząd Gminy w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, (II piętro, pokój nr 24 ). Punkt prowadzony jest przez organizację pożytku publicznego: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”, ul. Topolowa 48, 31-505 Kraków, wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.

Dyżury:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

poniedziałek: 08:00 – 12:00 (mediacje na zgłoszone zapotrzebowanie)

wtorek: 12:30 – 16:30

środa: 08:00 – 12:00

czwartek: 11:00 – 15:00

piątek: 08:00- 12:00

Punkt nr 3 – Urząd Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, 34-240 Jordanów, (parter, pokój nr 1 ). Punkt prowadzony jest przez organizację pożytku publicznego: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”, ul. Topolowa 48, 31-505 Kraków, wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.

Dyżury:

Nieodpłatna pomoc prawna:

poniedziałek: 07:30 – 11:30

wtorek: 13:00 – 17:00

środa: 07:30 – 11:30 (mediacje na zgłoszone zapotrzebowanie)

czwartek: 07:30 – 11:30

piątek: 07:30- 11:30

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

NPP i NPO obejmuje także świadczenie nieodpłatnej mediacji (jeśli nie skierował do niej sąd lub inny podmiot). Możesz liczyć na:

 • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Ułatwienia dostępu