Informacje

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897). Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r. wraz z niektórymi innymi ustawami, które zmieniają dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina na nowych zasadach odpowiada za gospodarowanie odpadami na swoim terenie. Zobowiązana jest zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy  oraz z uwarunkowaniami miejscowymi. Ustawa daje czas na wprowadzanie poszczególnych elementów systemu tak, aby najpóźniej 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zaczął on funkcjonować.

Od 01 stycznia 2012r. zaczął działać rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr prowadzony jest w postaci bazy danych w formie elektronicznej. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie, z terenu której zamierza odbierać odpady komunalne. Ww. wpis zastąpi zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie danej gminy. Od dnia 1 stycznia br. wpis do rejestru powinni uzyskać nowi przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy mają wydane decyzje na odbieranie odpadów komunalnych mogą prowadzić działalność na ich podstawie do końca 2012r. Po upływie tego terminu również one muszą uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Szczegółowo wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca określi Minister Środowiska w drodze rozporządzenia. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej będzie mógł odbierać odpady komunalne na zlecenie gminy, jedynie w przypadku, gdy zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Obowiązkiem gminy stało się dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która ma weryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości przetwarzania odpadów komunalnych, potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości,  którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania.


Od 1 stycznia 2012r. na gminie spoczywają również, obowiązki w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,  w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nie później niż  6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zostanie uchwalona aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Do 1 lipca br. sejmik województwa przyjmie uchwałę w sprawie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz z wykonywania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów. W późniejszych uchwałach będą wskazane regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, niespełniające wymogów ochrony środowiska. Po uchwaleniu aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, rada gminy jest zobowiązana dostosować do niego zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w terminie 6 miesięcy, czyli do 31 grudnia 2012r.

Gminom i podmiotom odbierającym odpady zostaną wskazane instalacje, do których będą zobowiązane kierować określone rodzaje odpadów. Do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (a w przypadku ich awarii lub braku – do instalacji wskazanych jako zastępcze) zgodnie z ustawą powinny być przekazywane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania.

Ustawa nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

· do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

· do dnia 16 lipca 2020 r.– do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Gminy są również zobowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

· poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,

· poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Poziomy na poszczególne lata zostaną ogłoszone w rozporządzeniu środowiska.


Kolejnym terminem przejściowym nałożonym przez ustawodawcę jest termin podjęcia uchwał:

·  w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

·  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

·  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości o miejscu i terminach jej składania, a także  o terminie złożenia pierwszej deklaracji,

· w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

Uchwały te rada gminy jest zobowiązana podjąć nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Powinny one wejść w życie nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Podjęte uchwały staną się podstawą systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.


Jedną z podstawowych uchwał podjętych przez radę gminy będzie uchwała w sprawie opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określi ona stawkę opłaty, a także sposób jej obliczenia. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy może stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość albo od ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalnego. Opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić mogą iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ww.

Możliwość wyboru metody ma pomóc sprawiedliwie naliczać opłaty. Rada gminy będzie mogła również określić jedną stawkę opłaty dla gospodarstwa domowego. Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości. Aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów „u źródła” ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny.


Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją koszty funkcjonowania systemu, tj. koszty:

· odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

· tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

· obsługi administracyjnej systemu.

Od dnia, w którym podjęte zostaną uchwały wójt jest zobowiązany przeprowadzić, w sposób zwyczajowo przyjęty kampanię informacyjną na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości.


Ostatnim etapem okresu przejściowego jest wejście w życie uchwał rad gmin. Powinno mieć to miejsce nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wejście w życie uchwał oznacza, że od tego dnia na terenie gminy ruszy nowy system gospodarki odpadami komunalnymi – właściciele nieruchomości zaczną uiszczać na rzecz gminy opłaty, a gmina przejmie ich obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.


Obowiązek składania sprawozdań będzie spoczywał na:

· podmiotach odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości –obowiązek kwartalnego sprawozdawania gminie,

· podmiotach prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązek kwartalnego sprawozdawania gminie,

· wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta – obowiązek rocznego sprawozdawania marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,

· marszałku województwa – obowiązek rocznego sprawozdawania Ministrowi Środowiska.

Jednocześnie, wprowadzono szereg administracyjnych kar pieniężnych, które będą nakładane na wszystkie podmioty biorące udział w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków

Ułatwienia dostępu