Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok

Zawiadomienie w sprawie: uchwalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok

Wójt  Gminy  Zawoja  działając  na  podstawie  art.  6m  ust.  2a  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1454) zawiadamia, że od 1 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte:

Uchwałą  Rady  Gminy  Zawoja  Nr  IV/30/2019  z  dnia  17  stycznia  2019  r. w sprawie  określenia  metody  ustalania  opłaty  oraz  ustalenia  stawki  opłaty za   gospodarowanie   odpadami   komunalnymi na których zamieszkują mieszkańcy :

  • 6,50  zł  miesięcznie  od  jednego  mieszkańca  jeżeli  odpady  zbierane są w sposób selektywny;

Informuje się, że zawiadomienia o zmianie stawek zostanie dostarczone właścicielom nieruchomości. Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji. Wysokość opłaty za śmieci wyliczona jest jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w  deklaracji. Zawiadomienia nie zostaną  wysłane  do  tych  właścicieli  nieruchomości, wobec których gmina wydała decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby winny przedłożyć do Urzędu Gminy Zawoja deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz zamieszkałych całorocznie zobowiązani są do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  łącznej   wysokości   za   3   miesiące   kalendarzowe,   bez   wezwania, w następujących terminach:    

1)  za I kwartał – do 31 marca danego roku,

  • za II kwartał – do 30 czerwca danego roku,
  • za III kwartał – do 30 września danego roku,
  • za IV kwartał – do 30 listopada danego roku.

Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za 6 miesiące kalendarzowe, bez wezwania, w następujących terminach:

1)    za I półrocze – do 31 marca danego roku.

  • za II półrocze – do 30 września danego roku.

Jednocześnie    przypominamy    wszystkim     właścicielom     nieruchomości, że wszelkie zmiany będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np., zmiana ilości osób – przemeldowanie,   narodziny   dzieci,   zgon,   zmiana   sposobu   postępowania z odpadami komunalnymi, rozpoczęcie, zawieszenie lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej) należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Zawoi.

W tym celu należy złożyć korektę deklarację wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt:

  • w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – dokument potwierdzający, że mieszkaniec zameldowany na terenie Gminy Zawoja zamieszkuje w innej gminie, w innym kraju lub w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Zawoja innym niż miejsce zameldowania, (np. dokument potwierdzający nieobecność mieszkańca na terenie Gminy, wystawiony przez właściwe instytucje, w szczególności: zakłady karne, placówki opieki zdrowotnej, domy dziecka, jednostki wojskowe, domy spokojnej starości, szkoły i uczelnie wyższe, dokument potwierdzający tytuł prawny do innego lokalu, a w szczególności: umowa sprzedaży nieruchomości, umowa najmu, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, dokument wystawiony przez zakład pracy, potwierdzający delegacje służbową dłuższą niż 1 miesiąc)
  • w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację prowadzonej działalności, nieużytkowania nieruchomości itp
  • w odniesieniu do domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku- dokument potwierdzający nieużytkowanie nieruchomości, dokument zużycia prądu, wody , ścieków itp.
  • Dokumenty wystawione za granicą powinny być urzędowo przetłumaczone na język polski (lista tłumaczy przysięgłych dostępna na www.bip.ms.gov.pl)