Podmiot odbierający odpady komunalne na terenie gminy Zawoja

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY ZAWOJA

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zawoja odbierane i zagospodarowane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja „ Sp. z o.o. 34-222 Zawoja 1854.

Miejsce zagospodarowania odpadów

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), odpady ulegające biodegradacji, odpady selektywne oraz odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Gminy Zawoja przyjęte do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  przekazywane są do Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4a.

Ułatwienia dostępu