Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu sportu z pominięciem konkursu

Ludowy Klub Sportowy „ NAROŻE”   z siedzibą w Juszczynie   złożył   wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu.

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 31 stycznia  2019 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, pocztą tradycyjną   na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem „ Uwagi   dotyczące oferty na realizację zadania publicznego z zakresu   sportu”.

Uwagi, które   wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: § 11 Uchwały Nr XXXVIII/370/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi   sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

 

Informację zamieszczono:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UG Zawoja
  • na tablicy informacyjnej w   Urzędzie Gminy Zawoja

Załącznik :

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego

Ułatwienia dostępu