OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zawoja

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081), a także w związku z Uchwałą Nr XLV/464/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja przyjętego Uchwałą Nr XL/397/2017 Rady Gminy Zawoja w dniu 28 grudnia 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2018 r., poz. 466) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotem zmiany planu  jest wyłącznie część tekstowa planu zgodnie z Uchwałą Nr XLV/464/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018r.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24.01.2019r. do 13.02.2019r. Urzędzie Gminy Zawoja (34 -222 Zawoja 1307) w godzinach urzędowania.

Materiały projektu zmiany planu wraz z prognozą będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy: www.zawoja.ug.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja w dniu 23.01.2019r. początek o godz.1200

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Gminy Zawoja 34 – 222 Zawoja 1307, (Dziennik Podawczy),

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zawoja, 34 – 222 Zawoja 1307,

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania

Do pobrania:

  1. Ustalenia
  2. Prognoza