OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zawoja

Wójt Gminy Zawoja  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży                        

1.Zakres ogłoszonego wykazu

Nieruchomość oznaczona nr działki ewid. 1970/5, 2501/1, 2535/2, 1371/2 o łącznej pow. 0,1557 ha , położona w Skawicy, powiat Suski, stanowi własność Gminy Zawoja, dla której Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1B/00018760/5. W/w nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań

2.Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/119/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica (opublik. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego dnia 18 grudnia 2015 r.  poz. 8346 ) działki niżej wymienione znajdują się w terenie oznaczonym symbolem  ;
działka nr ewid. 1970/5 – 23 MN1 – tereny zabudowy jednorodzinnej,
działka nr ewid. 2501/1 – częściowo 26MN1 – tereny zabudowy jednorodzinnej, częściowo 26KDD – tereny komunikacji,działka nr ewid. 2535/2 –16MN1 – tereny zabudowy jednorodzinnej, oraz zgodnie z Uchwałą Nr XX/127/2008 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica (opublik. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego dnia 28 kwietnia 2008 r. NR 267 poz. 1677) działka nr ewid. 1371/2 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem  4R – tereny rolnicze

3.Opis

Nieruchomość położona na terenie miejscowości Skawica, Gmina Zawoja.Działka nr ewid. 2535/2 zabudowana była starym drewnianym budynkiem mieszkalno-gospodarczym, który uległ zawaleniu.

4.Cena nieruchomości

Cena nieruchomości wynosi łącznie brutto 61.920,66 zł  w tym obowiązujący podatek od towarów i usług (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 % VAT tj. 11.578,66 zł). 

5.Forma sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin i miejsce przetargu zostaną podane w oddzielnym ogłoszeniu. 

6.Postanowienia ogólne

Osoby , którym stosownie do zapisu  art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem , mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 , w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia   6 maja 2019 r.

Bliższych informacji  w sprawie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, pok.13  tel. (033) 87 75 015 wew. 113  w godzinach pracy urzędu.

 Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 21 marca 2019 r. do dnia  12 kwietnia 2019 r.

Ułatwienia dostępu