Ogłoszenie Wójta Gminy Zawoja o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja

ogłoszenie wójta

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 247); zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zawoja uchwały Nr XXV/272/2021 z dnia 18 marca 2021r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja, przyjętego uchwałą Nr X/84/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 5694 z 30 lipca 2019r.). Granice obszarów objętych zmianą planu zostały wskazane na 14 załącznikach do uchwały Nr XXV/272/2021 z dnia 18 marca 2021r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2021r. – z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, wraz z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Gminy Zawoja – 34-222 Zawoja 1307

– drogą pocztową na adres: Urzędu Gminy Zawoja – 34-222 Zawoja 1307

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


Informuję  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.,że:

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie/Obwieszczenie.

2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt z siedzibą 34-222 Zawoja 1307  i są one podawane w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum Urzędu Gminy Zawoja.

5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: inspektor@cbi24.pl.