OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZAWOJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zmianami), a także w związku z uchwałą Rady Gminy Zawoja Nr XLI/411/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16.05.2019r. do 05.06.2019r.  w Urzędzie Gminy Zawoja (34 -222 Zawoja 1307) w godzinach urzędowania.

Przedmiotem ponownego wyłożenia są:

·             Ustalenia projektu zmiany planu zawarte w części tekstowej;

·             Część rysunkowa projektu zmiany planu, która została skorygowana zgodnie z Roz­strzyg­­nięciami Wójta Gminy Zawoja z dnia 27 marca 2019r. w sprawie  rozpatrzenia  uwag  złożonych  do  projektu w procedurze jego pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu ;

·             Prognoza oddziaływania na środowisko skorygowana po rozpatrzeniu uwag złożonych do projektu zmiany planu, obejmująca część tekstową i graficzną.

Wyszczególnione wyżej materiały, będące przedmiotem ponownego wyłożenia, zostaną również udostępnione na stronie internetowej: www.zawoja.ug.pl wraz z Rozstrzygnięciem Wójta Gminy Zawoja z dnia 27 marca 2019r. w sprawie  rozpatrzenia  uwag  złożonych  do  projektu zmiany planu w procedurze jego pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja w dniu 22.05.2019r. początek o godz.1000

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Gminy Zawoja 34 – 222 Zawoja 1307, (Dziennik Podawczy),

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zawoja, 34 – 222 Zawoja 1307,

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Załączniki:

PONŚ

Projekt zmiany planu

Rozstrzygnięcie Wójta

Zał. 1A Wykaz bez danych

Ustalenia do ponownego wyłożenia