PROFILAKTYKA JODOWA

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi, gminy zostały zaopatrzone w zapasy tabletek ze stabilnym jodkiem potasu, które będą dystrybuowane mieszkańcom w przypadku awarii elektrowni jądrowej (np. na skutek działań wojennych w Ukrainie) i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu.

Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

W odpowiedzi na ogólnokrajowe zalecenia, Urząd Gminy Zawoja opracował procedurę dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy Zawoja. Prosimy wszystkich Mieszkańców o zapoznanie się z nią, jednocześnie podkreślając, iż są to działania prewencyjne, w obecnej chwili nie ma zagrożenia radioaktywnego, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

UWAGA!!! Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

  • Na terenie gminy Zawoja wyznaczono dwa punkty dystrybucji tabletek jodku potasu:

dla mieszkańców Skawicy: Ośrodek Zdrowia w Skawicy, Skawica 448, 34-221 Skawica, tel. 33 877 53 13

dla mieszkańców Zawoi: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zdrowie’’ Sp. z o.o., Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, tel. 33 877 50 03

  • Do punktu po odbiór tabletki należy udać się niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego – nie później niż w ciągu 8 godzin;
  • Jodek potasu będzie wydawany każdej osobie, po wskazaniu przez nią adresu zamieszkania na terenie gminy Zawoja;
  • Kierownikami punktów będą wyznaczeni pracownicy placówki, na terenie której zostanie zorganizowane wydawanie preparatu ze stabilnym jodem. W każdym miejscu wydawania preparatu będą co najmniej cztery osoby (pracownicy danej placówki, urzędu gminy lub Ochotniczej Straży Pożarnej);
  • Dla osób, które nie będą mogły o własnych siłach i własnym staraniem dotrzeć do wyznaczonych punktów dystrybucji preparatów jodu i którym nikt inny nie będzie ich w stanie dostarczyć, przewidziano transport preparatu pod wskazany adres przebywania.

Poniżej zamieszczamy przygotowaną przez Rząd ulotkę informacyjną, zawierającą m.in. zasady dawkowania, czas podania leku oraz przeciwwskazania medyczne.