Przyłącz się do zwalczania agresji i hejtu w sieci

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO NA LOGO I NAZWĘ AKCJI „PRZYŁĄCZ SIĘ DO ZWALCZANIA AGRESJI I HEJTU W SIECI”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu graficznego oraz nazwy akcji Przyłącz się w zwalczanie agresji i hejtu w sieci” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej, z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 42 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Celem konkursu jest stworzenie wzoru logo oraz hasła akcji, które będzie propagować sprzeciw wobec hejtu w sieci wywołującego agresję i eskalowanie przemocy. Stworzone hasło oraz logo akcji będzie służyło promowaniu suskiej Policji podczas spotkań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz spotkań edukacyjnych w placówkach oświatowych, wychowawczych i leczniczych. Stworzone logo i hasło akcji będzie dodatkowo ogólnie dostępne          do wykorzystania przez każdą osobę, która spotka się w sieci z agresją oraz hejtem. Wykorzystanie logo da jasny sygnał zarówno dla osoby piszącej jak i dla administratora strony, iż słowa w komentarzu wywołują agresję i eskalowanie przemocy w dalszych postach.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs graficzny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich z powiatu suskiego.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę, której jest autorem. Praca ta nie może być nagradzana w innych konkursach.

4. Prace konkursowe mogą być przygotowane w formie rysunku – komputerowo lub ręcznie. Technika plastyczna rysunku może być dowolna. W formacie cyfrowym (.jpg lub .odg) zapisanym na płycie CD (wymagany jest również wydruk pracy) lub w wersji papierowej w formacie A-3.

5. Zaproponowana praca powinna, cechować się niepowtarzalnym i oryginalnym pomysłem.

6. Wskazane jest, by uczestnik zaproponował nazwę dla stworzonego przez siebie projektu.

7. Wraz z płytą CD lub na odwrocie każdej pracy papierowej należy wpisać imię, nazwisko, rok urodzenia autora, adres do korespondencji, a także imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych autora pracy oraz telefon kontaktowy i e-mail rodziców.

8. Do przesłanej pracy pocztą lub na wskazany adres email należy dołączyć

a) wypełniony formularz zgłoszeniowy,

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna na przeniesienie autorskich praw majątkowych w całości na Komendę Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory tych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.sucha-beskidzka.policja.gov.pl i stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

9. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu – tj. wyłonienia zwycięzcy. Jednocześnie, poprzez podanie danych osobowych, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej na stronie internetowej Organizatora oraz w lokalnej prasie.

10. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

§ 3

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

1. Prace konkursowe wraz z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 8 niniejszego Regulaminu należy przesyłać do 10 czerwca 2020 roku za pośrednictwem e-maila na adres   rzecznik@sucha-beskidzka.policja.gov.pl lub pocztą przez rodziców/opiekunów prawnych na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej,

ul. Mickiewicza 42

34-200 Sucha Beskidzka

z dopiskiem: Konkurs graficzny „PRZYŁĄCZ SIĘ DO ZWALCZANIA AGRESJI I HEJTU W SIECI”

2. Prace konkursowe przesłane po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą oceniane.

3. Koszty związane z przesłaniem pracy konkursowej ponosi uczestnik.

4. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

§ 4

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję (wyłonioną przez Organizatora) według następujących kryteriów:

–  zgodność wykonanej pracy z hasłem przewodnim Konkursu,

–  samodzielność i oryginalność ujęcia tematu,

–  estetyka wykonania pracy.

2. Spośród zakwalifikowanych prac zostanie wyłoniona jedna praca, na podstawie której stworzone zostanie oficjalne hasło akcji Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej. Laureat otrzyma również nagrodę rzeczową. Troje wyróżnionych w Konkursie uczestników otrzyma ponadto listy gratulacyjne.

3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i listów gratulacyjnych nastąpi w terminie do 30 czerwca 2020 roku, o czym zainteresowane osoby zostaną powiadomione drogą pisemną/ telefoniczną.

4. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.sucha-beskidzka.policja.gov.pl.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu i akceptacji niniejszego regulaminu.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przesłanych prac przez KPP w Suchej Beskidzkiej do działań profilaktycznych, a także do wykorzystania przez inne osoby w niezmiennej formie w sytuacji kiedy spotka się z agresją lub hejtem w sieci.

4. Przesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością Organizatora.

5. Organizator Konkursu w celu opracowania projektu logo ma prawo do dokonywania modyfikacji złożonych prac w szczególności w zakresie dokonywania wszelkich adaptacji, przeróbek, zmian, uzupełnień oraz wykorzystania w całości lub części, rozpowszechniania dzieła bez oznaczenia jego autorstwa.

6. Logo i hasło będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów jakich zostało stworzone.

7. Wszelkie zapytania i informacje należy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej – tel. 47-8328248 lub 33-8745248, a także na e-mail: rzecznik@sucha-beskidzka.policja.gov.pl.

Ułatwienia dostępu