Rowerem po pograniczu

Tytuł projektu:                 Rowerem po pograniczu

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, www.zawoja.ug.pl

Partner: Obec Oravská Polhora, 02947 Oravská Polhora 454, starosta@oravskapolhora.sk

Opis mikroprojektu: Gmina Zawoja i Gmina Orawska Polhora to dwie sąsiednie gminy, których siedziby w linii prostej oddalone są zaledwie o ok. 20,30 km, a najkrótszymi ciągami komunikacyjnymi zaledwie o 50 km.

Niski poziom wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wynikającego z braku znajomości kultury i przyrody babiogórskiej jest przyczyną problemu jakim jest bardzo niski poziom atrakcyjności tej części pogranicza. Zauważono potrzebę podjęcia działań mających na celu przede wszystkim ukazanie bogactwa kultury i piękna przyrody. Obie gminy łączy górska trasa rowerowa, która stwarza idealne warunki do podjęcia działań ukierunkowanych na zapewnienie wspólnej ochrony, wzmocnienia i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, poprzez organizację warsztatów rowerowych, wycieczek kulturalno – krajoznawczych, zajęć z przewodnikiem.

Cele projektu: zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza wokół Babiej Góry, jego rozwój, ochrona i promowanie poprzez organizację działań edukacyjnych i przekazanie wiedzy o walorach kulturowych i przyrodniczych obszaru pogranicza.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, poprzez przekazanie wiedzy o jego zasobach na terenie Zawoi i Orawskiej Polhory,
  • wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez rozbudowę sieci szlaków rowerowych i propagowanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Działania realizowane w ramach mikroprojektu:

Budowa górskiej trasy rowerowej typu „singletrack” o charakterze „flow” w rejonie Zawoi Morgi

Wykonanie tablic edukacyjno – informacyjne (ok. 10 szt), które będą zawierać ciekawostki na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Organizacja cyklu warsztatów rowerowo – przyrodniczych dla dzieci i młodzieży z Zawoi i Oravskiej Polhory. Planuje się 4 warsztaty na nowo wybudowanej trasie rodzinnej i innych. Tematem warsztatów będą podstawy techniki jazdy i zasady bezpieczeństwa na górskich trasach rowerowych wraz z zapoznaniem się z walorami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz sposobami ich ochrony.

Organizacja dwudniowej wycieczki krajoznawczej :Rowerem po pograniczu – na trasie Zawoja – Oravska Polhora – Zawoja – trasą rowerową Tabakowy, łączącą bezpośrednio Zawoję z Oravską Polhorą dla 3 grup zaawansowanych w trakcie których doskonalona będzie technika jazdy oraz przekazywana będzie wiedza dotycząca walorów przyrodniczych i kulturowych.

Organizacja rajdu rowerowego wraz z instruktorem- przewodnikiem dla 4 grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Rajd odbędzie się wzdłuż nowo powstałej trasy rowerowej.

Okres realizacji: 2021-01 – 2021-10

Wartość projektu: 59 137,81 €

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżetu państwa (15%) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

RAJD ROWEROWY

GALERIA

Aktualizacja 30.11.2022

Ułatwienia dostępu