Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zakup bramek treningowych do organizacji zajęć sportowych dla młodzieży na stadionie LKS Huragan Skawica”.

W dniu 10 lipca 2024 r. wpłynęła do tut. Urzędu od Ludowego Klubu Sportowego „HURAGAN” Skawica, 34-221 Skawica 278 uproszczona ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zakup bramek treningowych (2 szt.) do organizacji zajęć sportowych dla młodzieży na stadionie LKS Huragan Skawica”.

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tjod dnia 11 lipcado dnia 17 lipca 2024 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, pocztą tradycyjną   na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222, Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zawoja.pl z dopiskiem „Uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego”.

Uwagi, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023, poz. 571 z późn. zm.).

Informację zamieszczono:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej UG Zawoja
  • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zawoja
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja 

Załącznik:

Uproszczona oferta na realizację zadania.

Ułatwienia dostępu