Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Do tut. Urzędu od Stowarzyszenia Adventure z siedzibą w Krakowie ul. Lubuska nr 1 30 630 Kraków    uproszczona ofertę na realizację zadania   publicznego pn. „ Mistrzostwa Europy w Rajdach Przygodowych – Adventure Trophy 2019”. Informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 01 lutego 2019 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, pocztą tradycyjną   na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem „ Uwagi   dotyczące oferty na realizację zadania publicznego”.

Uwagi, które   wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018, poz. 450).

 

Informację zamieszczono:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UG Zawoja
  • na tablicy informacyjnej w   Urzędzie Gminy Zawoja
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja

Załącznik :

Oferta  uproszczona  na realizację  zadania  publicznego