Nabór wniosków na stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Zawoja

Wójt Gminy Zawoja ma przyjemność ogłosić nabór wniosków na stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Zawoja.

Uczniów i ich opiekunów zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym ,,Regulaminem Gminnego Programu wspierania uzdolnionych uczniów pobierającą naukę na terenie gminy Zawoja” oraz do składania aplikacji:

  • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Zawoja 1307, 34-222 Zawoja
  • elektronicznie  za pośrednictwem Skrytki ePuap:/UGZ/Skrytka

w terminie do 30 kwietnia 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Wnioski są do pobrania pod linkiem https://ug.zawoja.pl/inn/uploads/2023/04/Formularz-wniosku.docx, a także dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja oraz w szkołach na terenie gminy Zawoja.

Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę. Jeżeli wniosek będzie składał inny wnioskodawca niż wskazany w § 16 lit e) Regulaminu, to jest on zobowiązany do dołączenia do wniosku podpisanej przez zainteresowanego lub jego prawnego opiekuna (w przypadku uczniów niepełnoletnich) Klauzuli informacyjnej, której wzór stanowi zał. nr 3 do Regulaminu.

Przyznane stypendium będzie wypłacone wyłącznie na konto bankowe, dlatego należy wskazać nr rachunku bankowego we wniosku.

Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów określa Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Zawoja poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu, i zwrócenie uwagi na fakt, iż o stypendium ubiegać się mogą wyłącznie uczniowie uczęszczający do szkół na terenie gminy Zawoja.

Do wniosku należy dołączyć informacje dotyczące wysokich osiągnięć w tym udział w konkursach, turniejach
i zajmowane miejsca za rok 2022.

O decyzji przyznającej stypendium wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Zachęcamy do udziału w programie i złożenia swoich aplikacji!