Wójt Gminy Zawoja ogłasza nabór wniosków na stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zawoja

1.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków do Biura Obsługi Klienta lub listownie na adres Urząd Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 w terminie
do 30 kwietnia 2019 r.

2.  Wnioski (do pobrania w biurze obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja lub na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.zawoja.ug.pl; w Szkołach na terenie Gminy Zawoja) złożone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

3.  Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów określa Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Zawoja poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu, ponieważ jest to nowy regulamin i dotyczy tylko i wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zawoja.

4.  Do wniosku należy dołączyć:

– informacje dotyczące wysokich osiągnięć w tym udział w konkursach, turniejach
i zajmowane miejsca za rok 2019.

5.  O decyzji przyznania stypendium wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Załączniki:

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Zawoja