Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

komunikat

  1. Zakres ogłoszonego wykazu

 

Nieruchomość zabudowana składająca się z działek nr ewid. 6020/6, 6021/1, 7951 o pow. łącznej 0,1637 ha, położona w Skawicy, stanowiąca własność Gminy Zawoja, objęta KW KR1B/00029050/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W/w nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

2. Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą Nr X/85/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica (opublik. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego dnia 30 lipca 2019 r. poz. 5695 ) niżej wymienione działki znajdują się w terenach oznaczonych symbolem: nr ewid. 6020/6, 7951 – częściowo 1U – tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym, częściowo 4KDL – tereny dróg publicznych, nr ewid. 6021/1 -1U – tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym.     

3. Opis

Nieruchomość położona na terenie miejscowości Skawica, Gmina Zawoja.

Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym o charakterze publicznym ( byłej szkoły) o numerze porządkowym 275 Skawica.

4. Cena nieruchomości

Cena zabudowanej nieruchomości wynosi łącznie brutto 309.714 zł  w tym obowiązujący podatek od towarów i usług (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 % VAT tj. trzysta dziewięć tysięcy siedemset czternaście złotych).

5. Forma sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin i miejsce przetargu zostaną podane w oddzielnym ogłoszeniu.

6. Postanowienia ogólne

Osoby , którym stosownie do zapisu  art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem , mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 , w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia  28 lutego 2020 r.

Bliższych informacji  w sprawie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, pok.13  tel. (033) 87 75 015 wew. 113  w godzinach pracy urzędu.

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 stycznia 2020 r. do dnia  7 lutego 2020 r.

Ułatwienia dostępu